აზერბაიჯანი

ევროკავშირის ინიციატივა EU4Digital მხარს უჭერს ციფრული რეფორმის გეგმას აზერბაიჯანში მთელი რიგი ღონისძიებებით ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ძირითადი სფეროების მხარდასაჭერად ევროკავშირის ნორმებისა და პრაქტიკის შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესების და ბიზნესის დახმარების მიზნით.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიები

EU4Digital გააუმჯობესებს სამთავრობო უწყებების მუშაობას, სტიმულირებას გაუწევს ეკონომიკურ დივერსიფიკაციას ზრდის და დასაქმების ხელშეწყობით, და გააუმჯობესებს აზერბაიჯანის მოქალაქეების ცხოვრებას. ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის შედეგად გაუმჯობესდება ონლაინ სამსახურები უფრო დაბალ ფასად და მეტი არჩევანით ყველასთვის.

აზერბაიჯანი აქტიურად მონაწილეობს ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის ინიციატივის ექვსივე მიმართულებაში და იღებს კოორდინატორი ქვეყნის როლს მიმართულებაში „ინოვაცია და სტარტაპის ეკოსისტემები“ და ქვესექციაში „ელექტრონული საბაჟო“.

ციფრული ეკონომიკის განვითარება წარმოადგენს პრიორიტეტულ საკითხს აზერბაიჯანისთვის, რაც შეესაბამება მთავრობის „ეროვნულ სტრატეგიას საინფორმაციო საზოგადოების განვითარებისთვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 2014-2020 წლებისთვის“. სტრატეგიული გეგმა ტელეკომუნიკაციების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებისთვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, მიღებული 2016 წლის ბოლოს, ასევე უფრო სწრაფი და უსაფრთხო ციფრული გარდაქმნის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. 

გარდა ამისა, ევროკავშირმა მხარი დაუჭირა აზერბაიჯანს პროექტის საშუალებით „ე-სერვისების განვითარების გაძლიერება (ე-კომერციის ჩათვლით)“, რომელიც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, კომუნიკაციების და მაღალი ტექნოლოგიების სამინისტრომ განახორციელა.

იხილეთ ყველა დაკავშირებული პროექტი

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

ახლო მომავლის მოვლენები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

იხილეთ ყველა

წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა