EU4Armenia: e-Gov Actions

სომხეთი
  • ხანგრძლიობა: 2017-2020
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €5.65 მილიონი

სამწლიანი პროექტის EU4Armenia: e-Gov Actions (2017-2020 – 5.65 მილიონი ევრო) მიზანია ოპერაციულად თავსებადი სამთავრობო პლატფორმის შექმნა, რომელიც იძლევა გამარტივებული და სტანდარტიზებული უსაფრთხო კავშირების დამყარების საშუალებას სომხეთის საჯარო ადმინისტრაციის ყველა ორგანიზაციას შორის, და „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის შემოღება საზღვრის გადაკვეთის პუნქტებისთვის. ეს პროექტი გაზრდის ე-მმართველობის სერვისების გამჭვირვალობას, საჯარო კონტროლს და პროგნოზირების საშუალებას, ხოლო მისი მიზანია უზრუნველყოს დროის და თანხების ეკონომია სამთავრობო უწყებების, ეკონომიკური ორგანიზაციების და მოქალაქეების მიერ. 


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა