პროგრამა EU4Digital

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა
 • ხანგრძლიობა: 2019-2022
 • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €11 მილიონი

პროგრამის მიზანია ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის უპირატესობების დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორ სახელმწიფოებში, მათი მხარდაჭერა როუმინგის ტარიფების  შემცირებაში, მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი სტრატეგიის განვითარება ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და ელექტრონული სერვისების მასშტაბის გასაზრდელად, ციფრული ჩარჩოების ჰარმონიზაცია საზოგადოების განსხვავებულ სფეროებში (მაგ. ლოგისტიკა, ჯანდაცვა და ა. შ.), კიბერ-უსაფრთხოების განვითარება, უნარების ჩამოყალიბება და მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა ციფრულ ინდუსტრიაში.

ამოცანები

პროგრამის ზოგადი ამოცანაა არსებული დაბრკოლებების და ბარიერების აღმოფხვრა პანევროპული ონლაინ სერვისების მიწოდებაში მოქალაქეების, საჯარო ადმინისტრაციისა და ბიზნესისთვის, მათ შორის ციფრული გარემოს ჰარმონიზაციით აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის და ევროკავშირთან.

საქმიანობა

პროგრამა საკუთარ მხარდაჭერას ახორციელებს პოლიტიკის ექვს ძირითად სფეროში:

 

ტელეკომის წესები

პროგრამა მხარს უჭერს ძალისხმევას საერთო როუმინგული სივრცის მისაღწევად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის 2020 წლამდე, ასევე ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და სიხშირეების განაწილების კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავებას. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • როუმინგის ფასწარმოქმნისადმი საერთო მიდგომის შემუშავება და დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში;
 • ელექტრონული კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების ორგანიზაციული და ფინანსური დამოუკიდებლობის გაძლიერება;
 • კოორდინირებული მიდგომის მხარდაჭერა 700 მეგაჰერცის განთავისუფლებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში.

 

ნდობა და უსაფრთხოება

EU4Digital ხელს უწყობს ნდობის სამსახურების განვითარებას ციფრულ ეკონომიკაში და კიბერ-უსაფრთხოებაში იმ უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურის სიცოცხლისუნარიანობის გასაუმჯობესებლად, რომელიც არის ოპერაციულად თავსებადი სახელმწიფოთაშორისი ელექტრონული სერვისების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • რეგიონული სტრატეგიული გეგმის და ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და დანერგვა ელექტრონული იდენტიფიკაციის ორმხრივი აღიარებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში;
 • ოპერაციულად თავსებადი სახელმწიფოთაშორისი ე-ხელმოწერის პილოტირება რეგიონში;
 • რეგიონული ჩარჩოს შექმნა სახელმწიფოთაშორისი ელექტრონული სერვისებისთვის;
 • კიბერ-უსაფრთხოების სახელმძღვანელო რეკომენდაციების სტანდარტული ნაკრების შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის.

 

ე-ვაჭრობა

პროგრამა ხელს უწყობს ვაჭრობის გამარტივებას და ჰარმონიზაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის და ევროკავშირთან; ეს ხორციელდება ე-კომერციის, ე-საბაჟოსდა ე-ლოგისტიკის საერთო ჩარჩოების მხარდაჭერით, ასევე მუშაობით ციფრული სატრანსპორტო დერეფნების საკითხებზე. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • სახელმწიფოთაშორისი ე-ვაჭრობის კომპონენტების პილოტირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან;
 • ურთიერთკავშირების ხელშეწყობა ე-ვაჭრობაში მონაწილე მხარეებს შორის ამ რეგიონში;
 • სახელმწიფოთაშორისი ე-კომერციის დამხმარე საშუალებების პილოტირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის და ევროკავშირთან;
 • სახელმწიფოთაშორის საბაჟო ოფისებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმების პილოტირება;
 • მუშაობა ციფრული მულტი-მოდალური (საზღვაო და სახმელეთო) სატრანსპორტო დერეფნის პილოტირების მიმართულებით ბალტიის ზღვასა და შავ ზღვას შორის.

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) ინოვაციები

EU4Digital ხელს უწყობს რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, „სტარტაპების“ და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ერთიანი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.
 • საერთო ტრენინგის პაკეტის შემუშავება პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი უწყებების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ორგანიზაციების და ბიზნესისთვის;
 • ინოვაციური ეკოსისტემის მონაწილე მხარეების კავშირების ხელშეწყობა;
 • Start-up Europe ქსელების და პლატფორმების გაფართოება ექვსივე პარტნიორი ქვეყნის მოცვის მიზნით.
 • საპოპულარიზაციო კამპანიების განხორციელება.

 

ე-ჯანმრთელობა

ეს პროგრამა ხელს უწყობს ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზებული ეროვნული ჩარჩოს შექმნასროგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, ისე ევროკავშირთან. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების და სტანდარტების შემუშავება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის;
 • ელექტრონული ჯანმრთელობის სახელმწიფოთაშორისი პლატფორმის შექმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.
 • რეგიონის ჩართვა ევროკავშირის შესაბამის პროექტებში, პროგრამებსა და ინიციატივებში.

 

ე-უნარები

EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული უნარების სტრატეგიის დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მიზნად ისახავს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოყალიბებას მცირე ბიზნესისთვის. საქმიანობა მოიცავს შემდეგს:

 • მეთოდოლოგიის განსაზღვრა ეროვნულ ციფრულ უნარებში არსებული ხარვეზების შეფასებისა და პროგნოზირებისთვის;
 • კომპეტენციების ერთიანი ჩარჩოს განსაზღვრა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მიკრობიზნესისთვის;
 • უნარების და სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების შექმნა;
 • ტრენინგის სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება;

საპოპულარიზაციო კამპანიების ჩატარება პარტნიორ ქვეყნებში.

 


წარმატების ისტორიები

ერთი კლიკი ევროპულ ბაზრამდე — როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს ელექტრონული კომერციის განვითარებაში

ყველაფერი სამი ახალგაზრდა ქალით დაიწყო. 2016 წლის შემოდგომაზე დაფუძნებული „რკო“, რომელიც ბავშვის სამოსს აწარმოებს, თავიდან მცირე საწარმო იყო…

საქართველო | 19/10/21

იხილეთ ყველა