ეროვნული საკადასტრო სააგენტოს პოტენციალის გაძლიერება გეოსივრცული მონაცემების მართვის და ოპერაციული თავსებადობის საკითხში

ბელარუსი
  • ხანგრძლიობა: 2019-2021
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €1.2 მილიონი

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღნიშნული თვინინგის პროექტის (2019-2021- 1.2 მილიონი ევრო) მიზანია სივრცული მონაცემების გაზიარების პოტენციალის გაუმჯობესება, ეროვნული საკადასტრო სააგენტოს ე-სერვისების და საინფორმაციო ტექნოლოგიური პოტენციალის გაძლიერება და მონაცემთა შექმნის, მართვის და გაცვლის პოტენციალის გაძლიერება ეროვნული საკადასტრო სააგენტოს მასშტაბით. 


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა