ე-სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა აზერბაიჯანში

აზერბაიჯანი
  • ხანგრძლიობა: 2017-2020
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: 1.2 მილიონი ევრო

სამწლიანი პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის სუბსიდიების სამართლიან და გამჭვირვალე განაწილებას, სარწმუნო მონაცემების მიწოდებას პოლიტიკის დასახვის და პოლიტიკის ზეგავლენის შეფასების საკითხებში გამოსაყენებლად, და საბოლოო ჯამში დაეხმაროს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას სასოფლო რეგიონებში.


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა