ინიციატივა EU4Digital

ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია არის ევროკავშირის პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი შედეგი, რომელმაც რეალური სარგებლობა უნდა მოუტანოს მოქალაქეებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.  ევროკავშირის მხარდაჭერა ამ სფეროში ხორციელდება ინიციატივის EU4Digital საშუალებით, რომელიც ამ დარგის პრიორიტეტულ პროგრამებს და ღონისძიებებს აერთიანებს.

ინიციატივის EU4Digital მიზანია ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის გაფართოება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების პოტენციალის განვითარება ეკონომიკური ზრდის, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნის, ადამიანთა ცხოვრების გაუმჯობესების და ბიზნესის დახმარების მიზნით. ამ ინიციატივის საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს როუმინგის ტარიფების  შემცირებას, მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი სტრატეგიების გავრცელებას ეკონომიკის განვითარებისთვის და ელექტრონული სერვისების ფართოდ დასანერგად, კიბერ-უსაფრთხოების კოორდინირებას და ციფრული ჩარჩოს ჰარმონიზაციას საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ სფეროში (მაგ. ლოგისტიკა, ჯანმრთელობა და სხვა), უნარების გაუმჯობესებას და სამუშაო ადგილების შექმნას ციფრულ ინდუსტრიაში. 

ინიციატივის EU4Digital საშუალებით ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია მხარს უჭერს ბარიერების აღმოფხვრას  იმ პანევროპული ონლაინ სერვისების დანერგვაში, რომლებიც გამოიყენება მოქალაქეების, საჯარო ადმინისტრაციის და ბიზნესის სასარგებლოდ; აღნიშნულის შედეგი იქნება გაუმჯობესებული ონლაინ მომსახურება უფრო დაბალ ფასად და უფრო დიდი არჩევანით. ის მოიზიდავს ინვესტიციებს და სწრაფად განავითარებს ვაჭრობას და დასაქმებას; არსებული კომპანიები გაიზრდება უფრო სწრაფად და გაადვილდება „სტარტაპების“ შექმნა, რაც ხელს შეუშლის ინტელექტუალური ელიტის გადინებას საზღვარგარეთ.

ინიციატივის EU4Digital ძირითადი პროგრამაა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სამწლიანი „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ (2019-2022), რომელიც ხელს უწყობს ციფრული ეკონომიკის და ციფრული საზოგადოების ძირითადი სფეროების  განვითარებას ევროკავშირის ნორმების და პრაქტიკის შესაბამისად, და ევროკავშირის მხარდაჭერით მთლიანად მოიცავს ციფრული განვითარების გეგმას რეგიონში. პროგრამა საკუთარ მხარდაჭერას ახორციელებს პოლიტიკის ექვს ძირითად სექტორში: ტელეკომუნიკაციის წესები, ნდობა და უსაფრთხოება, ელექტრონული ვაჭრობა (ე-ვაჭრობა), საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები, ელექტრონული ჯანმრთელობა
(ე-ჯანმრთელობა) და ელექტრონული უნარები (ე-უნარები). მხარდაჭერის ეს სფეროები ასახავს ექვს EU4Digital ქსელს, რომლებიც შეიქმნა 2016 წელს და რომლებშიც შედიან აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები.

ციფრული საზოგადოების მშენებლობა: გრძელვადიანი პრიორიტეტი.

ინიციატივა EU4Digital ოფიციალურად გახსნა ევროკომისიამ  აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალის შეხვედრაზე ციფრული საზოგადოების საკითხზე 2016 წელს, როდესაც ჩამოაყალიბა ექვსი EU4Digital რეგიონული ქსელი პრიორიტეტულ საკითხებზე სამუშაოდ.

EU4Digital ქსელები ეხმარება ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის პანელის (HDM Panel) მუშაობას, რომელიც 2015 წელს ჩამოყალიბდა  აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალის პირველ შეხვედრაზე ციფრული ეკონომიკის საკითხზე, და რომელშიც მონაწილეობდნენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის: საჯარო ადმინისტრაციები, პროფესიული და დარგობრივი ასოციაციები, მარეგულირებელი უწყებები, სამოქალაქო საზოგადოება და ფინანსური ინსტიტუტები. აღნიშნული შეხვედრის მიზანი იყო ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის სტრატეგიის შემუშავება, საქმიანობის კოორდინაცია და შეთანხმებულობის უზრუნველყოფა ეროვნულ, ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე. 

ციფრული ჰარმონიზაცია: ძირითადი შედეგი

ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია მოიაზრება ევროკავშირის 20 შედეგში 2020 წლისთვის, რომელიც წარმოადგენს სტრატეგიულ გეგმას რეალური შედეგების მოსატანად მოქალაქეებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, და რომელიც დამტკიცდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე 2017 წლის ნოემბერში. 2020 წლის შედეგებში აღნიშნულია, რომ „ციფრული ეკონომიკა არის სფერო, რომლის პოტენციალი ჯერ არ არის სათანადოდ გამოყენებული ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებში როგორც სოციალური და ეკონომიკური განვითარების, ასევე სამუშაო ადგილების შექმნის და  ზრდის კუთხით“.

შედეგი #7 – ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია – შეტანილია „ეკონომიკური განვითარების და საბაზრო შესაძლებლობების“ პრიორიტეტულ სფეროში. მასში აღნიშნულია: „განხორციელდება  ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა იმ არსებული დაბრკოლებების და ბარიერების აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ხელს უშლის პანევროპული ე-მთავრობის და ე-ბიზნესის სერვისების  მიწოდებას; ამის შედეგად გაუმჯობესდება ონლაინ მომსახურება, შემცირდება მისი ფასები და გაიზრდება არჩევანი; მოხდება ინვესტიციების მოზიდვა, დასაქმების სტიმულირება და არსებული კომპანიების უფრო სწრაფი ზრდის ხელშეწყობა, ხოლო სტარტაპების შექმნა გამარტივდება“. 

EU4Digital: ევროკავშირის მხარდაჭერის ქოლგა-ინიციატივა

ამჟამად ინიციატივა EU4Digital მოიცავს ევროკავშირის შემდეგ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და პროგრამებს:

 

  • EU4Digital ქსელები, რომლებიც აერთიანებს აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებს ძირითად თემატურ სფეროებში სამუშაოდ.

 

  • EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში – სამწლიანი პროგრამა (2019-2022), რომელიც მხარს უჭერს ციფრული ეკონომიკის და ციფრული საზოგადოების ძირითადი სფეროების განვითარებას ევროკავშირის ნორმების და პრაქტიკის შესაბამისად.
  • EU4Digital – ფართოზოლოვანი სტრატეგიები აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში (2018-2020) – მსოფლიო ბანკის მიერ განხორციელებული პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ეროვნული ფართოზოლოვანი სტრატეგიების შემუშავებასა და დანერგვაში.
  • ევროკავშირის მომავალი პროგრამა CYBER კიბერ-უსაფრთხოების გასაძლიერებლად პარტნიორ ქვეყნებში და ნდობის ასამაღლებლად ციფრული სერვისების გამოყენების მიმართ. 

წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა