ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი ბალტიის ზღვიდან შავი ზღვისკენ: ეს ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ რას ნიშნავს კონკრეტულად და როგორ დაეხმარება ვაჭრობას?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი (DTC) – ეს არის მონაცემებთან დაკავშირებული სერვისების პაკეტი ქვეყნებს შორის ფიზიკური დერეფნების გასწვრივ, ინფორმაციის კომპლექსური გაცვლისათვის ტრანსპორტირების ყველა ეტაპზე – საჰაერო, საგზაო, სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტირების ეტაპებზე. აღნიშნული მოიცავს სერვისებს და აპლიკაციებს მომარაგების ქსელის მონაწილე მხარეებისთვის, მაგ, ხელისუფლებისთვის ინფორმაციის წარდგენა, ცნობადობის/ხილვადობის სერვისები, საბაზრო სერვისები, დაჯავშნის და შეკვეთის სერვისები და ქსელის შემადგენელი სერვისები. 

საზღვრებზე საქონლის და სერვისების გადატანისას, ლოგისტიკური კომპანიები ურთიერთობენ ლოგისტიკის სხვადასხვა სისტემებთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ქმნის ტექნიკურ ბარიერებს, რომლებიც აბრკოლებს ლოგისტიკური ინფორმაციის დაუყოვნებელ გაცვლას ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, ლოგისტიკური პროცესების საკანონმდებლო ჩარჩოები და განვითარებადი საინფორმაციო სისტემები ამ ქვეყნებში ერთმანეთისგან განსხვავებულია, რაც კიდევ უფრო ახანგრძლივებს და ართულებს ლოგისტიკურ პროცესებს. ამის შედეგია ლოგისტიკის ფასების ზრდა და საქონლის და სერვისების დაგვიანებით მიწოდება. 

ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი ბალტიის და შავ ზღვებს შორის უნდა დაეხმაროს ლოგისტიკური პროცესების და ელექტრონული სატრანსპორტო მონაცემების ნაკადის ორგანიზებას; ამას მოჰყვება ინფორმაციის დაუყოვნებელი გაცვლა ლოგისტიკური ჯაჭვის მონაწილეებს შორის (მოვაჭრეები, სატრანსპორტო კომპანიები, საბაჟო, სხვა სამთავრობო უწყებები და მომხმარებლები) საქონლის და სერვისის ნაკადის ოპტიმიზაციით, და დროის და თანხების დაზოგვით. 

ლოგისტიკური ინფორმაციის გაცვლის გამარტივების და ჰარმონიზაციის მიზნით, ევროკავშირმა დაამტკიცა რეგულაცია ელექტრონული ტვირთის ტრანსპორტირების ინფორმაციის (eFTI) შესახებ და ახლა მუშაობს დამხმარე აქტების/სპეციფიკაციების შემუშავებაზე. ეს რეგულაცია უნდა დაიცვან ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, რომლებიც გადადიან პლატფორმების დეცენტრალიზებულ გაერთიანებულ ქსელზე, რაც საშუალებას მისცემს სახელმწიფო ხელისუფლებებს აღიარონ ელექტრონული მონაცემების კანონიერება.

პროგრამამ EU4Digital შეიმუშავა მოსამზადებელი ღონისძიებები ევროკავშირში მიმდინარე პროცესების დასანერგად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ეს გულისხმობს ტექნოლოგიური მიდგომების ტესტირებას ინფორმაციის გაცვლის, სარეგულაციო გარემოს და ორგანიზაციული სტრუქტურის საკითხებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და მათ შორის. ამ კონტექსტში, ექსპერტებმა შეიმუშავეს სამწლიანი პროგრამა და განსაზღვრეს მოსამზადებელი ღონისძიებები ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის შესაქმნელად ბალტიის და შავ ზღვებს შორის. განხორციელებული პროგრამის მიზანია დანერგოს ლოგისტიკური ინფორმაციის დაუბრკოლებელი კომპლექსური გაცვლა სატრანსპორტო დერეფნის გასწვრივ ბალტიის და შავ ზღვებს, ან რეგიონის სხვა ტერიტორიებს შორის.


ბარათები

იხილეთ ყველა