ცხადია, რომ ე-უნარები უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ სამყაროში, მაგრამ რამდენად ჩამორჩება ეს რეგიონი ევროკავშირის ქვეყნებს?

  • თარიღი: 06/04/20
  • გააზიარეთ:

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) პოტენციალის გამოყენებისთვის უდიდესი ბარიერია ციფრული უნარების არარსებობა. ციფრული უნარები ნებისმიერი ციფრული ტრანსფორმაციის ძირითადი კატალიზატორია – ის აძლევს მოქალაქეებს აქტიურობის საშუალებას ციფრულ საზოგადოებაში და ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას ახალი ტექნოლოგიების ათვისების საშუალებით. მოთხოვნა ციფრულ უნარებზე სტაბილურად იზრდება, მაგრამ მიწოდება ხშირად არ არის საკმარისი.

დასაქმების მომავლის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, კომპანიების უმრავლესობა ყველა ინდუსტრიულ ქვეყანაში განიხილავს სამუშაო ძალის უნარებში არსებულ ხარვეზებს, როგორც ერთ-ერთ უმთავრეს დაბრკოლებას ახალი ტექნოლოგიების წარმატებით ათვისებაში. ამ ანგარიშის მიხედვით, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტს ახალი უნარების ათვისება სჭირდება. 


ბარათები

იხილეთ ყველა