როგორ ეხმარება პროგრამის EU4Digital ელექტრონული იდენტიფიკაციის და ელ-სანდოობის ჩარჩო ურთიერთაღიარების ჩამოყალიებებას აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის?

Scroll to Top