რას გულისხმობს ტრენინგის პაკეტები? ვისთვის არის ისინი და რომელ უნარებში არსებული ხარვეზების გადაჭრას ემსახურება? როდის უნდა ველოდოთ მათ ამოქმედებას?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

ტრენინგის ზოგადი პაკეტების ძირითადი სამიზნე აუდიტორიაა ეკოსისტემის მონაწილე მხარეების ძირითადი ჯგუფები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში:

  • ადგილობრივი პოლიტიკოსები,
  • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციები,
  • კომპანიები, რომლები დაკავშირებულია ან არ არის დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან.

ტრენინგის პაკეტები ითვალისწინებს სხვადასხვა მოდულებს სამიზნე ჯგუფებისთვის მათი კონკრეტული მოთხოვნების გადასაჭრელად. თითოეული მოდულის მიზანია ასწავლოს მონაწილე მხარეებს არსებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ქსელების და ინფრასტრუქტურის, ასევე ახალი ტექნოლოგიების და აქტუალური აპლიკაციების გამოყენება.

ტრენინგის პაკეტების შემუშავების ძირითადი საფუძველია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების კვლევა, რომელმაც განსაზღვრა უნარებსა და ცოდნაში არსებული ხარვეზები აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითოეულ ქვეყანაში. ეს ძირითადი სფეროები წარმოადგენს მოდულების შემუშავების საფუძველს მონაწილე მხარეების თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის.

ამ აქტივობის დასასრულს, ინიციატივა EU4Digital მიაწოდებს მონაწილე მხარეებს კურსების სრულყოფილ ონლაინ რუკას, რომელიც შედის ტრენინგის ზოგად პაკეტებში და მიეწოდება გლობალურად აღიარებული ე-სწავლების პლატფორმების საშუალებით; ამგვარად მონაწილე მხარეები შეძლებენ შესაბამისი უნარების ათვისებას და გააცნობიერებენ ინოვაციური დამატებით ღირებულების მიდგომის აუცილებლობას საკუთარი ბიზნეს-პროცესებისადმი.


ბარათები

იხილეთ ყველა