რას აკეთებენ მარეგულირებლები? ეს სამთავრობო უწყებაა? რატომ არის აუცილებელი მათი დამოუკიდებლობა?

  • თარიღი: 22/04/20
  • გააზიარეთ:

ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები (NRA) არიან უწყებები ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში, რომელთაც დაკისრებული აქვთ მარეგულირებელი ფუნქციები ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში. ეს სამთავრობო უწყებები უზრუნველყოფს ეფექტიანი კონკურენციის ხელშეწყობას, ინვესტირებას და მომხმარებლის ინტერესებს შორის წონასწორობის დაცვას ელექტრონული კომუნიკაციის ბაზრების, სერვისების და ქსელების განვითარების გათვალისწინებით. ამდენად, მარეგულირებლები უნდა იყვნენ იურიდიულად გამორჩეული და ფუნქციურად დამოუკიდებელი ნებისმიერი სხვა უწყებისგან, რომელმაც შეიძლება მოახდინოს არამართლზომიერი გავლენა, რადგან დამოუკიდებლობა და გადაწყვეტილების მიუკერძოებელი მიღება არის კარგად ფუნქციონირებადი ზოგადი მარეგულირებელი სისტემის ძირითადი ელემენტი. 

პროგრამა EU4Digital ხელს უწყობს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, და საბოლოო მიზნად ისახავს ელექტრონული კომუნიკაციების დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების არსებობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინიმუმ ხუთ ქვეყანაში.


ბარათები

იხილეთ ყველა