პროგრამა EU4Digital ხელს შეუწყობს მაღალტექნოლოგიურ სტარტაპებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის პოტენციალის შექმნის სახელმძღვანელოს დიზაინით

  • თარიღი: 10/12/20
  • გააზიარეთ:

პროგრამა EU4Digital მუშაობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის ((EaP DISC Capital) ვენჩურული ფონდის დიზაინზე მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) დიზაინის და სამოქმედო გეგმის შექმნა დაწყებულია პროგრამის EU4Digital დამთავრებული კვლევის საფუძველზე „ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის (DISC) საბაზრო შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“. კვლევის დასკვნებით დადასტურდა ფინანსური ხარვეზების არსებობა მაღალტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის და გაიცა რეკომენდაციები ფინანსური მხარდაჭერის ორგანიზაციის და მასთან დაკავშირებული დახმარების პროგრამების ჩამოყალიბებისთვის რეგიონში. კვლევით გამოაშკარავდა, რომ ადგილობრივი სტარტაპები და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემები საჭიროებს არა მხოლოდ დაფინანსებას იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მათი ზრდა და განვითარების შესაძლებლობები. ამიტომ გათვალისწინებულია, რომ დაფინანსების გარდა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალი (EaP DISC Capital) უზრუნველყოფს სტარტაპების და ინვესტორების განათლებას, რათა გაუმჯობესდეს ბიზნეს-იდეების ხარისხი და მინიმუმამდე შემცირდეს საინვესტიციო გარიგებების რისკი. ეს შეიძლება განხორციელდეს ადგილობრივი ინკუბატორების და აქსელერატორების გაძლიერებით, ასევე კავშირების დამყარებით ადგილობრივ სტარტაპებს და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე.

რაც შეეხება იურიდიულ მხარეს, დაგეგმილია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალი (EaP DISC Capital) იმუშავებს, როგორც საერთაშორისო ადმინისტრაციის საბჭოს მქონე აქტივების მართვის კომპანია. ფინანსური კუთხით, უნდა ჩამოყალიბდეს გაერთიანებული ვენჩურული ფონდი აქტივების მართვის კომპანიის ქოლგის ქვეშ. ასეთი ფონდი უზრუნველყოფს კაპიტალთან წვდომას სტარტაპის მთელი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე დაფინანსების შემდეგი პროგრამების საშუალებით: ინკუბაცია (სუბსიდირებული სესხი), აქსელერაცია (სასტარტო წილი) და ინტერნაციონალიზაცია (A სერიის წილი). გათვალისწინებულია, რომ შესაძლებელია სასტარტო და A სერიის ეტაპებზე წილობრივი ინვესტირების თანაინვესტირება საერთაშორისო და ადგილობრივი ინვესტორების მხრიდან (მაგ. მეცენატი-ინვესტორები, ვენჩურული ფონდები, ბანკები და სხვ.). ფონდის რეგიონული მიდგომის გათვალისწინებით, გამოწვევაა მკაფიო კრიტერიუმების დაწესება ბიზნეს-იდეების და სტარტაპების შესაფასებლად, და ცენტრალიზებული გადაწყვეტილების მიღების წესების შემოღება ინვესტიციებისთვის. აღნიშნული ძალზე მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ფონდის საშუალებით მისაღები სარგებლობა თანაბრად ხელმისაწვდომი იყოს ექვსივე პარტნიორი ქვეყნის სტარტაპებისთვის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ფონდის ცენტრალიზებული საოპერაციო ადგილის შერჩევა, რაც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ექვსი პარტნიორი

ქვეყნის ვენჩურული ფონდის და საერთაშორისო ინვესტიციის ჩარჩოებზე, და მხარდაჭერაზე ადგილობრივი მთავრობების მხრიდან.

ამჟამად პროგრამის EU4Digital სპეციალურად გამოყოფილი ექსპერტების გუნდი მუშაობს დიზაინის და სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო დოკუმენტზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) განსახორციელებლად. მისი დამთავრების შემდეგ ჩატარდება დისკუსია შერჩეულ მონაწილე მხარეებთან, და დასრულდება საჭირო მოდიფიკაციები მომავალი წლის დასაწყისში. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capita) დიზაინის შემუშავების პარალელურად, პროგრამა EU4Digital ამზადებს სახელმძღვანელოს რეკომენდაციებით საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის პოტენციალის შექმნისთვის ცოდნის, კაპიტალის და ბაზრის ხელმისაწვდომობის სფეროებში. დაგეგმილია ძირითადი რეკომენდაციები თავდაპირველად გაიცეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) ფარგლებში. დამატებითი რეკომენდაციები შესაძლოა გაიცეს სამოქმედო გეგმების სახით ადგილობრივი პოტენციალის შემქმნელებისთვის (აქსელერატორები, ინკუბატორები, უნივერსიტეტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვ.) თითოეული ქვეყნის პრიორიტეტების, განხორციელების სირთულის და არსებული რესურსების საფუძველზე. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის კაპიტალის (EaP DISC Capital) და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის მხარდაჭერის სახელმძღვანელოს დიზაინის შემუშავება ხდება დოკუმენტის საფუძველზე წინადადება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის გრძელვადიანი პოლიტიკური ამოცანებისთვის 2020 წლის შემდეგ, რომელშიც ევროკომისიამ გააშუქა საკუთარი გეგმები მხარი დაუჭიროს უაღრესად ინოვაციური სტარტაპების და სქეილაფების გაძლიერებას

რეგიონში ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივის (DISC) გავრცელებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

იხილეთ მეტი:

Launch of DISC

Market Assessment for Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC) in Eastern partner countries

EU4Digital carrying out market assessment for Digital Innovation and Scale-up Initiative in Eastern partner countriesEU4Digital holds online consultations with partner countries regarding investment gaps and access to finance for high-tech start-ups

ახალი ამბები

იხილეთ ყველა