ბროშურა, რომელშიც შეჯამებულია ე-ლიდერობის უნარების განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა ევროპაში და მოყვანილია საუკეთესო პრაქტიკის და ამ სფეროს და აკადემიური წრეების მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო რეკომენდაციების დანერგვის კონკრეტული მაგალითები.