ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს EU4Digital ნდობის სამსახურების განვითარებას ციფრულ ეკონომიკაში, და კიბერუსაფრთხოებას კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მდგრადობის გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც დეტალურად არის ასახული, თუ როგორ უწყობს ხელს ინიციატივა EU4Digital ე-ვაჭრობის ჰარმონიზაციას როგორც ევროკავშირს და მის აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის, ისე თვით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც დეტალურად არის ასახული, თუ როგორ უწყობს ხელს ინიციატივა EU4Digital ევროკავშირის ძალისხმევას ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზებული და ოპერაციულად თავსებადი სერვისების განვითარებისთვის როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ისე ევროკავშირთან.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს ევროკავშირი ციფრული უნარების სტრატეგიების დანერგვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ინიციატივის EU4Digital საშუალებით, და მოქმედებს ციფრულ სფეროში დასაქმების ეროვნული კოალიციების და კომპეტენციების ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად მცირე ბიზნესისთვის.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს ევროკავშირის ინიციატივა EU4Digital ძალისხმევას საერთო როუმინგული სივრცის მისაღწევად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და დიაპაზონების განაწილების კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავებას.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ უწყობს ხელს EU4Digital რეფორმებს და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევის, სტარტაპების და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის საფუძველზე.

ინფოგრაფიკა აღწერს, თუ როგორ მუშაობს ინიციატივა EU4Digital ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის უპირატესობების გასავრცელებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც გულისხმობს ევროკავშირის მხარდაჭერის მიმართვას ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების პოტენციალის განვითარებაზე ეკონომიკური ზრდის, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნის, ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესების და ბიზნესის დახმარების მიზნით შემდეგ ქვეყნებში: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა.

ევროკავშირი პარტნიორებთან ერთად მთელ მსოფლიოში მუშაობს მისი ღირებულებების და ინტერესების მხარდასაჭერად მრავალ სფეროში, ციფრული სფეროს ჩათვლით. ეს ინფოგრაფიკა უჩვენებს, თუ როგორც შეუძლია ევროპულ მიდგომას დაეხმაროს სხვებს მართონ ციფრული ტრანსფორმაცია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მონაცემთა თავისუფალი ნაკადი, ადამიანზე ორიენტირებული ხელოვნური ინტელექტი, კიბერუსაფრთხოება, კონფიდენციალურობის დაცვა და სხვ.

ინფოგრაფიკა, რომელზეც წარმოდგენილია ევროკავშირის ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების 2018 წლის ინდექსის შედეგები. ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსი (DESI) არის კომპლექსური ინდექსი, რომელსაც ყოველწლიურად აქვეყნებს ევროკომისია 2014 წლის შემდეგ, და რომელიც აფასებს ევროკავშირის ქვეყნების პროგრესს ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მიმართულებით. ის აერთიანებს შესაბამისი ინდიკატორების ჯგუფს ევროპის არსებული ციფრული პოლიტიკური ღონისძიებების კომპლექსის საკითხზე.

Scroll to Top