სანიმუშო კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ მოამზადა პროგრამამ  EU4Digital აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა ქსელთან (EaPeReg) ერთად; კანონი ხელს უწყობს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების (NRA) დამოუკიდებლობის გაძლიერებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ეს ანგარიში არის შედეგი, რომლიც ასწორებს იდენტიფიცირებულ საკანონმდებლო ხარვეზებს და მათთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, რომლებიც გაშუქებულია  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის ანალიტიკურ ანგარიშში. ხარვეზების შეფასება ჩატარებულია …

სანიმუშო კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის Read More »

ეს ანგარიში ასახავს პროგრამის EU4Digital მეხუთე საანგარიშო პერიოდის საქმიანობას: 2021 წლის იანვარი – 2021 წლის ივნისი ამ ანგარიშში შეჯამებულია შედეგები, რომლებიც მიღწეული იქნა ექვს თემატურ მიმართულებაში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მასში მოცემულია ამოცანები მომავალი ექვსი თვის პერიოდისთვის, მათ შორის – დაგეგმილი ღონისძიებები (რომლებიც წინამდებარე ანგარიშის მომზადების დროს უკვე ცნობილია). ეს ანგარიში მომზადებულია ევროკავშირის მიერ …

პროგრამა EU4Digital: ნახევარი წლის საჯარო ანგარიში # 5 Read More »

პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის მიმართულებამ გამოაქვეყნა ანგარიში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის მონაწილეობა ევროკავშირის შესაბამის პროექტებში, პროგრამებსა და ინიციატივებში, კერძოდ ევროპული ინოვაციების პარტნიორობაში აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების საკითხზე (EIP on AHA)“. ამ ანგარიშში ძირითადად განსაზღვრულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებული კარგი პრაქტიკა და რეგიონის პოტენციური „საცნობარო ლოკაციები“, და რეკომენდებულია ინსტიტუციური ქსელური ურთიერთობების („თვინინგები“) ჩამოყალიბება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინტერესების და …

აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის მონაწილეობა ევროკავშირის შესაბამის პროექტებში, პროგრამებსა და ინიციატივებში, კერძოდ ევროპული ინოვაციების პარტნიორობაში აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების საკითხზე Read More »

პროგრამის EU4Digital ანალიტიკურ ანგარიშში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის საკითხებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, მოცემულია საკანონმდებლო განსხვავებათა შეფასების სავარჯიშოს მაღალი დონის მიმოხილვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსივე ქვეყანაში. შეფასება მოიცავს ძირითად განსხვავებებს ევროკაშირის შესაბამისი სარეგულაციო ჩარჩოს კონტექსტში, ასევე ძირითად ანალიზს შეფასების შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით. სავარჯიშო ჩატარდა პროგრამის EU4Digital საქმიანობის ფარგლებში ელექტრონული კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის შეფასების სფეროში, და …

ანალიტიკური ანგარიში: ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში Read More »

ანგარიში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების (NRAs) მმართველობასთან დაკავშირებული ხარვეზების, ასევე ამ ორგანოების უფლებების და ვალდებულებების შეფასების შესახებ მოამზადა პროგრამამ EU4Digital  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა ქსელთან (EaPeReg) ერთად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მხარდასაჭერად ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის გაძლიერებაში. ანგარიშს საფუძვლად დაედო ელექტრონული კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის შეფასების მეთოდოლოგია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. ანგარიშის მიზანია საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების …

საქართველოს მარეგულირებელი სისტემის ხარვეზების შეფასება ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში Read More »

პროგრამის EU4Digital სახელმძღვანელო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის შესაქმნელად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა) ეკოსისტემის მონაწილეების გაძლიერების საშუალებით. სახელმძღვანელოში მოცემულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ტექნოლოგიური მზადყოფნის შეფასება, განსაზღვრულია ნებისმიერ ეკოსისტემაში გამოსაყენებელი რეკომენდაციების ზოგადი სია და მითითებულია მათი პრიორიტეტულობა ქვეყნების მიხედვით. სახელმძღვანელო შედგენილია პოტენციალის შემქმნელებისთვის; ისინი არიან: ადგილობრივი პოლიტიკის განმსაზღვრელები …

სახელმძღვანელო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სამეწარმეო ეკოსისტემის შესაქმნელად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: ტექნოლოგიური მზადყოფნის ანალიზი და რეკომენდაციები Read More »

პროგრამის EU4Digital რეკომენდაციები ე-კომერციის ჰარმონიზაციისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის, ხარვეზების ანალიზის და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშით საქართველოსთვის შემუშავდა რეკომენდაციების სია, როგორც ე-კომერციული საქმიანობის ნაწილი პროგრამის EU4Digital ე-ვაჭრობის თემატურ სფეროში. ანგარიშის ზოგადი ამოცანაა რეკომენდაციების გაწევა  ე-კომერციის ჰარმონიზაციის მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს და ევროკავშირს შორის შემდეგ სამ სფეროში: ეკოსისტემა, საკანონმდებლო ჩარჩო და სტანდარტები. ამ რეკომენდაციების მიზანია: …

ე-კომერციის ანგარიში – რეკომენდაციები, გაცემული ე-კომერციის გარემოს ჰარმონიზაციისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: საქართველო Read More »

პროგრამის EU4Digital სახელმძღვანელო „მენტორობის პროგრამების შექმნა გენდერული უთანასწორობის დასაძლევად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში: სახელმძღვანელო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის“ ემყარება მენტორობის პროგრამის Women Go TechTM პრაქტიკული მაგალითების ანალიზს. სახელმძღვანელოში განსაზღვრულია რეკომენდაციები იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ რეალური ზეგავლენის პოტენციალის მქონე, მასშტაბირებადი და მაღალი ხარისხის მენტორობის პროგრამის დაწყება. სახელმძღვანელოში დეტალურად არის განხილული კონკრეტული კონტექსტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, …

მენტორობის პროგრამების შექმნა გენდერული უთანასწორობის დასაძლევად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში: სახელმძღვანელო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის Read More »

ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის ზოგადი სახელმძღვანელო რეკომენდაციებით და სტანდარტებით წარმოდგენილია რეკომენდაციების პაკეტი ე-ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ე-ჯანმრთელობის მიმდინარე ტენდენციების და მიმართულებების შესახებ ევროკავშირში, ასევე სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციისა და ოპერაციული თავსებადობისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. დოკუმენტი შექმნილია პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის მიმართულების ფარგლებში.

EU4Business ინიციატივის წლიური ანგარიში 2020: მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. EU4Business ინიციატივის 2020 წლის ანგარიშში დეტალურად არის განხილული ინფორმაცია ევროკავშირის დახმარების შესახებ პროგრამის სამივე პრიორიტეტულ სფეროში: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ბიზნესის განვითარების სერვისები და ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო. ანგარიშში ასევე შეტანილია ე-კომერციის მზადყოფნის პარაგრაფი (გვ. 85-90), შემუშავებული პროგრამის EU4Digital მხარდაჭერით და მისივე ე-კომერციის კვლევის საფუძველზე. …

EU4Business ინიციატივის წლიური ანგარიში 2020 Read More »

Scroll to Top