პროგრამის EU4Digital ექსპერტებმა ნდობის და უსაფრთხოების თემატური სფეროს ფარგლებში შეიმუშავეს ნდობის და ელექტრონული იდენტიფიკაციის (eID) სერვისების იურიდიული და ტექნიკური მზადყოფნის შეფასების მეთოდი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რომელიც აფასებს პარტნიორი ქვეყნების ციფრული ნდობის და საიდენტიფიკაციო სერვისების (eID) სარეგულაციო ჩარჩოს თავსებადობას ელექტრონული იდენტიფიკაციის, ავთენტიფიკაციის და ნდობის სამსახურების (eIDAS) რეგულაციასთან და არსებულ საერთაშორისოდ აპრობირებულ სტანდარტებთან. გარდა ამისა, შეფასება იკვლევს …

ნდობის და ელექტრონული იდენტიფიკაციის სერვისების იურიდიული და ტექნიკური მზადყოფნის შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში Read More »

პროგრამის  EU4Digital კვლევა ბაზრის შეფასება ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივისთვის (DISC) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რომელიც განსაზღვრავს მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების ფინანსურ ხარვეზებს და იძლევა მაღალი დონის რეგიონულ რეკომენდაციებს ფინანსური დახმარების ორგანიზაციის და მასთან დაკავშირებული მხარდაჭერის პროგრამების ჩამოყალიბებისთვის ექვს პარტნიორ ქვეყანაში (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვის რესპუბლიკა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა). კვლევა მომზადდა ცენტრალური და ქვეყნების დონის ექსპერტთა გუნდების მიერ. …

ბაზრის შეფასება ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივისთვის (DISC) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში Read More »

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს იმ კვლევის შედეგებს, რომელმაც შეისწავლა ე-ჯანმრთელობის სფეროს საქმის ვითარება და თანამშრომლობის პოტენციალი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც განხორციელდა ევროკავშირის ინიციატივის ფარგლებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. ეს კვლევა განახორციელა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მოკლევადიანი მაღალხარისხიანი კვლევები საქმიანობის მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში – HiQSTEP“.

კვლევა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები და სტარტაპის ეკოსისტემები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, მიღებული გამოცდილება წარმატების ისტორიებიდან ევროკავშირსა და წამყვან მესამე ქვეყნებში. ამ კვლევამ: შეაფასა სხვადასხვა ეკოსისტემის საჭიროება პარტნიორ ქვეყნებში, მათ შორის უნარების, ნიჭის, კომპეტენციების და ინვესტიციების საჭიროება; გამოსცა რეკომენდაციები ეროვნულ დონეზე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონულ დონეზე ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; ასახა პარტნიორთა ეკოსისტემების მონაწილე მხარეები …

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპის ეკოსისტემების კვლევის ანგარიში Read More »

კვლევა აფასებს ციფრული ბაზრების მზაობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზართან ჰარმონიზაციის კუთხით. ამ კვლევის ანგარიშში შეფასებულია ციფრული ბაზრების ინფრასტრუქტურული დონე, სარეგულაციო და ელექტრონული მომსახურების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში უქაღალდო ვაჭრობის (ე-ვაჭრობა) პროცედურებში და ელექტრონული ლოგისტიკის (ე-ლოგისტიკა) ოპერაციებში. გარდა ამისა, მისი მიზანია პარტნიორთა ე-ვაჭრობის და ე-ლოგისტიკის ეროვნული სისტემების, მათ შორის ციფრული  სატრანსპორტო დერეფნების ჰომოგენიზაციის …

კვლევა ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის თაობაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: ე-ვაჭრობა, ე-ლიგისტიკა და ციფრული სატრანსპორტო დერეფნები Read More »

ამ კვლევაში წარმოდგენილია რეკომენდაციები როუმინგის ფასების და ტარიფების ჰარმონიზაციაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, შემოთავაზებულია სახელმძღვანელო რეკომენდაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ჰარმონიზებული მიდგომა როუმინგის საბითუმო და საცალო ფასებისადმი და შეფასებულია ტარიფების შემცირების მოსალოდნელი გავლენა როუმინგის საცალო ბაზარზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითოეულ ქვეყანაში. კვლევა ასევე აფასებს როუმინგის რეგიონული შეთანხმების (RRA) განხორციელების პოტენციალს და საბაზრო გავლენას აღმოსავლეთ …

საერთაშორისო როუმინგის ფასების ჰარმონიზაცია და როუმინგის ტარიფების შემცირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის Read More »

ამ კვლევაში წარმოდგენილია რეკომენდაციები როუმინგის ფასების და ტარიფების ჰარმონიზაციაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, შემოთავაზებულია სახელმძღვანელო რეკომენდაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს  ჰარმონიზებული მიდგომა როუმინგის საბითუმო და საცალო ფასებისადმი და შეფასებულია ტარიფების შემცირების მოსალოდნელი გავლენა როუმინგის საცალო ბაზარზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითოეულ ქვეყანაში. გარდა ამისა, კვლევა აფასებს როუმინგის რეგიონული შეთანხმების (RRA) განხორციელებადობას და საბაზრო გავლენას აღმოსავლეთ …

კვლევა საერთაშორისო როუმინგის ფასების ჰარმონიზაციასა და როუმინგის ტარიფების შემცირებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის Read More »

კვლევის ანგარიში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპის ეკოსისტემებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, რომელიც ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა II-ს – „ეკონომიკური ინტეგრაცია და დაახლოება ევროკავშირის პოლიტიკასთან“ – საქმიანობის მხარდასაჭერად. კვლევის მიზანი იყო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების და სტარტაპის ეკოსისტემების ხელშემწყობი გარემოს გაუმჯობესების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში (აზერბაიჯანი, ბელარუსი,  მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა), და …

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები და სტარტაპის ეკოსისტემები: კვლევის ანგარიში Read More »

ევროპული კომპიუტერის მართვის მოწმობის (ECDL) ფონდის მიერ შექმნილი დოკუმენტი მიმოიხილავს ხუთი კვლევის ძირითად შედეგებს, რომლებიც ჩაატარეს ევროპული კომპიუტერის მართვის მოწმობის ეროვნულმა ოპერატორებმა ევროპაში საკუთარ ქვეყნებში ციფრული უნარების რეალური დონის დასადგენად, და განიხილავს მათ დასკვნებს ციფრული უნარების განვითარებისთვის ეროვნულ და ევროპულ დონეზე. ავსტრია, დანია, ფინეთი, გერმანია და შვეიცარია ითვლება განვითარებულ ქვეყნებად ციფრული ტექნოლოგიების უნარების მხრივ – …

აღქმა და რეალობა: ციფრული უნარების შეფასება ევროპაში Read More »

ერთობლივი კვლევის ცენტრის კვლევა ატარებს კომპლექსურ მიმოხილვას პოლიტიკის სამი მთავარი რეაგირების შესახებ სამუშაო ბაზრის გამოწვევებზე, რაც რობოტიზაციით და ავტომატიზაციით არის გამოწვეული. პირველია „საგადასახადო რობოტები“ და აქედან მიღებული მოგების გამოყენება საბაზისო შემოსავლის დასაწესებლად ადამიანების რობოტებით ჩანაცვლების უარყოფითი გავლენის საკომპენსაციოდ. მეორე ვარიანტია რობოტების ფლობა იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს სიმდიდრის ახალი წყაროს მიღება. მესამე ფოკუსირებულია ადამიანების შედარებითი უპირატესობების, …

პოლიტიკის როგორი ალტერნატივები არსებობს? სისტემური მიმოხილვა: პოლიტიკის რეაგირება სამუშაო ბაზარზე რობოტიზაციის და ავტომატიზაციის გავლენებზე Read More »

Scroll to Top