ეს დოკუმენტი აღწერს მეთოდოლოგიურ საფუძველს ევროპული ე-კომპეტენციების ჩარჩოს (e-CF) შესამუშავებლად. ე-კომპეტენციების ჩარჩოს ამოცანაა ზოგადი, საერთო ევროპული ინსტრუმენტის შექმნა ორგანიზაციების და ტრენინგის სააგენტოების მხარდასაჭერად შემდეგ სფეროებში: შერჩევა, შეფასება, კომპეტენციების საჭიროების ანალიზი, სასწავლო პროგრამები, პროფესიული განვითარების გზის დიზაინი და განვითარება.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა