2014 წლის მაისის შემდეგ,  საკომუნიკაციო ქსელების, კონტენტის და ტექნოლოგიის გენერალური დირექტორატი (DG CONNECT) და ევროსტატის საინფორმაციო საზოგადოების სამუშაო ჯგუფი შეთანხმდნენ შეექმნათ და გამოექვეყნებინათ „ციფრული უნარების ინდიკატორი“ ციფრული კომპეტენციების ჩარჩოს საფუძველზე, და შეეტანათ მასში მონაცემები, შეკრებილი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) კვლევიდან საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ ოჯახების და ინდივიდების მიერ. ინდიკატორი მოიცავს ოთხი კომპეტენციის სფეროს: ინფორმაცია, კომუნიკაცია, კონტენტის შექმნა და პრობლემების გადაჭრა. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილია მეთოდოლოგია, გამოყენებული როგორც ამ ოთხი სფეროდან თითოეულის ინდიკატორების, ისე საერთო ინდიკატორის განსაზღვრისა და გამოანგარიშებისათვის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა