პროგრამის EU4Digital რეკომენდაციები ე-კომერციის ჰარმონიზაციისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის, ხარვეზების ანალიზის და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშით საქართველოსთვის

შემუშავდა რეკომენდაციების სია, როგორც ე-კომერციული საქმიანობის ნაწილი პროგრამის EU4Digital ე-ვაჭრობის თემატურ სფეროში.

ანგარიშის ზოგადი ამოცანაა რეკომენდაციების გაწევა  ე-კომერციის ჰარმონიზაციის მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს და ევროკავშირს შორის შემდეგ სამ სფეროში: ეკოსისტემა, საკანონმდებლო ჩარჩო და სტანდარტები.
ამ რეკომენდაციების მიზანია:

  • სახელმწიფოთაშორის ე-კომერციაში არსებული ბარიერების დაძლევა;
  • სახელმწიფოთაშორისი ე-კომერციის მოცულობის გაზრდა;
  • ქვეყნების უკეთ ინფორმირება და მომზადება ევროკავშირის 2021 წელს განსახორციელებელი ცვლილებებისთვის ე-კომერციის სფეროში.

ხარვეზების ანალიზის ანგარიში საქართველოსთვის შემდეგ საკითხებს მოიცავს:

  • ხარვეზების ანალიზი ე-კომერციის ეკოსისტემის სფეროში
  • ხარვეზების ანალიზი საკანონმდებლო სფეროში
  • ხარვეზების ანალიზი სტანდარტების სფეროში

საქართველოსთვის გაცემული რეკომენდაციები მოიცავს შემდეგს:

  • რეკომენდაციები ეკოსისტემისთვის სახელმწიფოთაშორის ე-კომერციაში არსებული ბარიერების დასაძლევად
  • რეკომენდაციები საკანონმდებლო ჩარჩოს და სტანდარტების სფეროში ევროკავშირთან სახელმწიფოთაშორისი ე-კომერციის ხელშეწყობის მიზნით.

 


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა