ეს ანგარიში ასახავს პროგრამის EU4Digital მეოთხე საანგარიშო პერიოდის საქმიანობას: 2020 წლის ივლისი – 2020 წლის დეკემბერი

ამ ანგარიშში შეჯამებულია შედეგები, რომლებიც ექვს თემატურ მიმართულებაში იქნა მიღწეული საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მასში შეტანილია ამოცანები მომავალი ექვსი თვის პერიოდისთვის, მათ შორის – დაგეგმილი ღონისძიებები (რომლებიც ცნობილია ამ ანგარიშის მომზადების დროს).

ეს ანგარიში მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა