ეს ანგარიში ასახავს პროგრამის EU4Digital მეხუთე საანგარიშო პერიოდის საქმიანობას: 2021 წლის იანვარი – 2021 წლის ივნისი

ამ ანგარიშში შეჯამებულია შედეგები, რომლებიც მიღწეული იქნა ექვს თემატურ მიმართულებაში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მასში მოცემულია ამოცანები მომავალი ექვსი თვის პერიოდისთვის, მათ შორის – დაგეგმილი ღონისძიებები (რომლებიც წინამდებარე ანგარიშის მომზადების დროს უკვე ცნობილია). ეს ანგარიში მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა