ეს ანგარიში ასახავს პროგრამის EU4Digital მეორე საანგარიშო პერიოდის საქმიანობას: 2019 წ. ივლისი – 2019 წ. დეკემბერი.

ანგარიშში შეჯამებულია ექვსი თემატური მიმართულების ფარგლებში მიღწეული შედეგები საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მასში მოცემულია მომავალი ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდი ამოცანები, მათ შორის დაგეგმილი ღონისძიებები (ამ ანგარიშის მომზადების პერიოდში). ანგარიში მომზადებულია ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის მიერ „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში“.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა