ეს დოკუმენტი განმარტავს ზოგად მეთოდოლოგიურ მიდგომას და მთავარ არჩევანებს, რომლებიც საფუძვლად უდებს ევროპის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროფესიონალების როლური პროფილების განვითარებას.

ამ მეთოდოლოგიური დოკუმენტაციის მთავარი მიზანია მომხმარებლების დარწმუნება იმაში, რომ ევროპის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) პროფესიონალების როლური პროფილები შემუშავებული იქნა მყარი კონცეპტუალური ჩარჩოს გამოყენებით, ICT სექტორის და ადამიანური რესურსების განვითარების ღრმა ექსპერტიზის საფუძველზე და მონაწილე მხარეებთან საფუძვლიანი და ფართო კონსულტაციების გზით.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა