სანიმუშო კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ მოამზადა პროგრამამ  EU4Digital აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელთა ქსელთან (EaPeReg) ერთად; კანონი ხელს უწყობს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების (NRA) დამოუკიდებლობის გაძლიერებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

ეს ანგარიში არის შედეგი, რომლიც ასწორებს იდენტიფიცირებულ საკანონმდებლო ხარვეზებს და მათთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, რომლებიც გაშუქებულია  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის ანალიტიკურ ანგარიშში.

ხარვეზების შეფასება ჩატარებულია კრიტერიუმებით, რომლებიც ჩამოთვლილია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ელექტრონული კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებლობის შეფასების მეთოდოლოგიაში.

წინადადება კანონის შესახებ შეიცავს ზოგად მითითებას სტატიებზე და ის ბმულებით უნდა უკავშირდებოდეს არსებულ ეროვნულ კანონმდებლობას, და ასევე ადაპტირებული უნდა იყოს საკანონმდებლო სისტემაზე. სანიმუშო კანონის ფარგლებში მოცემულია ყველა საჭირო ნორმა, რომლებიც მზად არის ტრანსპოზიციისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სრული შესაბამისობა ევროკავშირის სათანადო მოთხოვნებთან.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა