სამოქმედო გეგმების სიები – აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის მათ მიერ შერჩეულ პოლიტიკის სფეროებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სექტორში.

2019 წელს და 2020 წლის დასაწყისში პროგრამამ EU4Digital განახორციელა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის მხარდაჭერა რეკომენდაციებით ეროვნული პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების პოლიტიკის შერჩეულ პრიორიტეტულ სფეროებში.

პოლიტიკის შერჩეული სფეროები იყო:

  • ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მართვა ციფრული ინოვაციებისთვის (სომხეთი);
  • ახალი ორგანიზაციული ფორმები საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების მხარდასაჭერად (აზერბაიჯანი);
  • ციფრულ ინოვაციებზე მომუშავე მცირე და საშუალო საწარმოების წვდომა დაფინანსებაზე (საქართველო, უკრაინა);
  • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ეკოსისტემები სტარტაპებისა და სქეილაფებისთვის (მოლდოვის რესპუბლიკა);
  • ინდუსტრიის ციფრული ტრანსფორმაცია (მცირე და საშუალო საწარმოების ციფრული ტრანსფორმაცია ტრადიციულ სექტორებში) (ბელარუსი).

თითოეული ამ სფეროსთვის პროგრამამ შეისწავლა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა, ჩაატარა ხარვეზების ანალიზი თითოეულ ქვეყანაში და შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლებიც განსაზღვრავს ევროკავშირის კონკრეტულ საშუალებებს, პლატფორმებს და პრაქტიკას, რომელსაც შეიძლება დაეუფლონ აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნების მონაწილე მხარეები. გარდა ამისა, პროგრამამ შეადგინა ევროკავშირის ინოვაციის პოლიტიკის განხორციელების მოწინავე პრაქტიკის მქონე 200-ზე მეტი ორგანიზაციის სია, რომელთაც განუმარტეს, რომ განიხილებიან პოტენციურ პარტნიორებად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.

აღნიშნული ანალიზის შემდეგ, პროგრამის ფინალური სამუშაოს შედეგი იყო ექვსი ეროვნული სამუშაო გეგმა, რომლებმაც შექმნა შემდგომი განხორციელების საფუძველი ეროვნულ დონეზე დაფინანსებული ან ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების საშუალებით. აღნიშნული სამუშაო გეგმების განხორციელებაში დაინტერესებული მონაწილე მხარეები აიღებენ წამყვან ფუნქციას, როგორც კონკრეტული საქმიანობის მფლობელები ან იქნებიან მათი განმახორციელებელი გუნდის წევრები. გარდა ამისა, სამოქმედო გეგმებში განსაზღვრულია შემოთავაზებული აქტივობების რეალური სტატუსი, განხორციელების ინდიკატური გრაფიკი და მიდგომა განხორციელებისადმი ევროკავშირის პრაქტიკის საფუძველზე. ეს სამოქმედო გეგმები იყო შეთანხმებული და ფართოდ განხილული ქვეყნების მონაწილე მხარეთა ჯგუფებთან ქვეყნებთან კონსულტაციების დროს 2020 წლის მაის-ივნისში.

დოკუმენტების ცალკეული ნაკრებები, მიძღვნილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნიდან თითოეულისთვის და ფოკუსირებული მათი შესაბამის პოლიტიკის სფეროს პრიორიტეტზე, მოიცავს შემდეგს:

  • პოლიტიკის რეკომენდაციები: ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა და მაგალითები პოლიტიკის შერჩეულ სფეროში, ხარვეზების განსაზღვრა და რეკომენდაციების სია არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული თანამშრომლობის სტიმულირებისა და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციისთვის.
  • პოლიტიკის რეკომენდაციების შეჯამება: პოლიტიკის რეკომენდაციების
    2-გვერდიანი შეჯამება ევროკავშირის ძირითადი პრაქტიკით, განსაზღვრული ხარვეზების სიით და ძირითადი რეკომენდაციების სიით.
  • განხორციელების სამოქმედო გეგმები: ძირითადი რეკომენდაციების და საქმიანობის სია, საორიენტაციო წამყვანი და ხელშემწყობი ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებული არიან განხორციელებაში, ინდიკატური გრაფიკი.

პოლიტიკის რეკომენდაციები და განხორციელების სამოქმედო გეგმები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნიდან თითოეულისთვის შეგიძლიათ იხილოთ აქ:


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა