სახელმძღვანელო რეკომენდაციების ნაკრები ევროპული ე-კომპეტენციების ჩარჩოს შესამუშავებლად. სახელმძღვანელო რეკომენდაცია იძლევა მიმართულებებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კომპეტენციების განსაზღვრისა და აღწერისთვის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა