Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին մոդելային օրենքը պատրաստվել է «EU4Digital» ծրագրի կողմից՝ Արևելյան գործընկերության էլեկտրոնային հաղորդակցության կարգավորողների ցանցի (EaPeReg) հետ համատեղ և ուղղված է նպաստելու Արևելյան գործընկերության երկրներում գործող ազգային կարգավորող մարմինների (ԱԿՄ-ներ) անկախության ամրապնդմանը: Զեկույցն իրենից ներկայացնում է «սիքվել», որն անդրադառնում է Արևելյան գործընկեր երկրներում ազգային կարգավորող մարմինների անկախության մասին զեկույցում առանձնացված օրենսդրական բացերին և հարակից …

Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին մոդելային օրենք Արևելյան գործընկերության երկրների համար Read More »

Սույն զեկույցում ներկայացված է «EU4Digital» ծրագրի հինգերորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի (2021թ. հունվար – 2021թ. հունիս) գործունեությունը:  Զեկույցն ամփոփում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վեց թեմատիկ ուղղությունների շրջանակներում ձեռք բերված արդյունքները: Բացի այդ, այն նախանշում է առաջիկա վեցամսյա հաշվետու ժամանակաշրջանի նպատակները, ներառյալ նախատեսված միջոցառումները (որոնց մասին հայտնի է սույն զեկույցի պատրաստման պահին): Զեկույցը պատրաստվել է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «EU4Digital. …

«EU4Digital» ծրագիր. 5-րդ կիսամյակային հանրային հաշվետվություն Read More »

«ԱլԳ տարածաշրջանի մասնակցությունը ԵՄ համապատասխան նախագծերին, ծրագրերին և նախաձեռնություններին, հատկապես` Ակտիվ և առողջ ծերացման եվրոպական նորարարական գործընկերությանը (EIP on AHA)» զեկույցը մշակվել է «EU4Digital» ծրագրի էլեկտրոնային առողջապահության թիմի կողմից: Զեկույցը ներկայացնում է ԱլԳ երկրներում տեղ գտած լավագույն պրակտիկաները, ինչպես նաև բացահայտում է տարածաշրջանում հնարավոր «տեղեկատու կայքերն» ու առաջարկում ԱլԳ երկրների շահերից և գերակայություններից բխող թվինինգներ: …

ԱլԳ տարածաշրջանի մասնակցությունը ԵՄ համապատասխան նախագծերին, ծրագրերին և նախաձեռնություններին, հատկապես` Ակտիվ և առողջ ծերացման եվրոպական նորարարական գործընկերությանը (EIP on AHA) Read More »

Արևելյան գործընկեր երկրներում ազգային կարգավորող մարմինների (ԱԿՄ) անկախության մասին EU4Digital-ի զեկույցը ներկայացնում է բարձր մակարդակի ակնարկ՝ արևելյան գործընկեր բոլոր երկրներում անցկացված օրենսդրական բացերի գնահատման վարժանքի վերաբերյալ, ներառյալ՝ ԵՄ համապատասխան իրավանորմատիվային բազայի լույսի ներքո առանցքային բացերը, ինչպես նաև ընտրված չափանիշների գնահատման հիմնական պատկերացումները:  Տվյալ վարժանքն իրականացվել է Էլեկտրոնային հաղորդակցության ԱԿՄ-ների անկախության գնահատման ոլորտում EU4Digital-ի գործունեության շրջանակներում, …

Արևելյան գործընկեր երկրներում ազգային կարգավորող մարմինների անկախության մասին զեկույց Read More »

Ազգային կարգավորող մարմինների (ԱԿՄ-ներ) կառավարման և դրանց լիազորությունների ու պարտավորությունների առնչությամբ բացերի գնահատման վերաբերյալ զեկույցը պատրաստվել է «EU4Digital» ծրագրի կողմից` Արևելյան գործընկերության էլեկտրոնային հաղորդակցության կարգավորողների ցանցի (EaPeReg) հետ համատեղ՝ ի աջակցություն ԱլԳ երկրներին՝ ԱԿՄ-ների անկախության ամրապնդման գործում: Զեկույցը հիմնված է Արևելյան գործընկերության երկրների համար էլեկտրոնային հաղորդակցության կարգավորող ազգային մարմինների անկախության գնահատման մեթոդաբանության վրա: Զեկույցի նպատակն …

Հայաստանում Էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտը կարգավորող համակարգի բացերի գնահատում Read More »

ՏՀՏ ոլորտում ձեռնարկատիրական էկոհամակարգերի ձևավորման մասին EU4Digital-ի ուղեցույցը, որի վերջնական նպատակն արևելյան գործընկեր երկրներում (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա) ձեռնարկատիրական էկոհամակարգերի աճի խթանումն է` շահագրգիռ կողմերի հզորացման միջոցով:  Ուղեցույցում ներկայացված է արևելյան գործընկեր երկրների էկոհամակարգերի հասունության գնահատումն ու ցանկացած էկոհամակարգի համար կիրառելի առաջարկությունների ընդհանուր ցանկը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երկրի համար դրանց առաջնահերթության աստիճանը։ …

Արևելյան գործընկեր երկրներում՝ ՏՀՏ ոլորտում, ձեռնարկատիրական էկոհամակարգերի ձևավորման ուղեցույց. հասունության վերլուծություն և առաջարկություններ Read More »

Արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև էլեկտրոնային կոմերցիայի ներդաշնակեցման վերաբերյալ EU4Digital-ի առաջարկությունները` Հայաստանի համար պատրաստված բացերի վերլուծությամբ և առաջարկությունների մասին զեկույցով:  Առաջարկությունների ցանկը կազմվել է «EU4Digital» ծրագրի էլեկտրոնային առևտրի թեմատիկ ոլորտի ներքո իրականացվող էլեկտրոնային կոմերցիայի գործունեության շրջանակներում: Զեկույցի ընդհանուր նպատակն արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև էլեկտրոնային կոմերցիան երեք ոլորտներում՝ էկոհամակարգ, իրավական դաշտ և չափորոշիչներ, …

Էլեկտրոնային կոմերցիայի վերաբերյալ զեկույց – ԱլԳ երկրներում էլեկտրոնային կոմերցիայի միջավայրի ներդաշնակեցմանն ուղղված առաջարկություններ. Հայաստանի Հանրապետություն Read More »

EU4Digital-ի «Մենթորական ծրագրերի ստեղծում՝ ՏՀՏ ոլորտում գենդերային բացը լրացնելու նպատակով. ուղեցույց արևելյան գործընկեր երկրների համար» ուղեցույցը հիմնված է «Women Go TechTM» մենթորության ծրագրի դեպքի ուսումնասիրության վրա:  Ուղեցույցում ներկայացված են առաջարկություններ այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են սկսել լայնածավալ և որակյալ մենթորության ծրագիր, որը կարող է տեսանելի ազդեցություն ունենալ: Թեև դրանում առավել մանրամասն քննարկվում է Արևելյան գործընկերության …

Մենթորական ծրագրերի ստեղծում՝ ՏՀՏ ոլորտում գենդերային բացը լրացնելու նպատակով. ուղեցույց արևելյան գործընկեր երկրների համար Read More »

Ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ընդհանուր ուղեցույցն ու չափորոշիչները ներառում են արևելյան գործընկեր երկրներում էլեկտրոնային առողջապահության ներկա վիճակի ու ԵՄ-ում էլեկտրոնային առողջապահության ներկա միտումների և ուղղությունների առնչությամբ ներկայացված մի խումբ առաջարկներ, ինչպես նաև արևելյան գործընկեր երկրներում էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ուղեցույցներ:   Փաստաթուղթը պատրաստվել է «EU4Digital» ծրագրի էլեկտրոնային առողջապահության ուղղության կողմից։

«EU4Business» նախաձեռնության 2020թ. տարեկան զեկույցը՝ Արևելյան գործընկերությունում ՓՄՁ աջակցության վերաբերյալ  2020թ. զեկույցը մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում ծրագրի բոլոր երեք գերակա ուղղություններում` ֆինանսների հասանելիություն, բիզնեսի զարգացման ծառայություններ և գործարարության համար բարենպաստ միջավայր, ԵՄ օժանդակության վերաբերյալ: Զեկույցը ներառում է նաև էլեկտրոնային կոմերցիային պատրաստության մասին բաժին (էջ 85-90), որը մշակվել է «EU4Digital» ծրագրի աջակցությամբ և հիմնված է այդ …

«EU4Business» նախաձեռնության 2020թ. տարեկան զեկույց Read More »

Scroll to Top