Digitalizarea industriei: cele mai bune practici de promovare a transformării digitale a IMM-urilor în sectoarele tradiționale ale economiei

 • Data: 03/07/20
 • Distribuie:

Una dintre activitățile centrale ale programului EU4Digital în domeniul inovării TIC este susținerea creării unui cadru legislativ comun privind inovarea TIC în regiunea Parteneriatului estic, care să favorizeze inovarea TIC, bazată pe normele și cele mai bune practici ale UE.

Pentru a atinge acest obiectiv, programul EU4Digital a identificat cele mai bune practici ale UE de reglementare în domeniile de politici care au fost preselectate de țările partenere din est:

 • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale (Armenia);
 • Noi forme de organizare pentru sprijinirea inovațiilor în domeniul TIC (Azerbaidjan);
 • Accesul IMM-urilor din domeniul inovațiilor digitale la finanțare (Georgia, Ucraina);
 • Ecosisteme de inovare în domeniul TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri (Moldova);
 • Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor din sectoarele tradiționale) (Belarus).

Acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai bune practici ale UE în domeniul digitalizării industriei (transformarea digitală a IMM-urilor din sectoarele tradiționale), selectată ca domeniu de politici prioritar în Belarus.

Transformarea digitală diferă de automatizare și informatizare: aceasta necesită schimbări sistemice ale proceselor de afaceri, modelelor de afaceri și relațiilor economice din cadrul întreprinderii și din jurul acesteia. Crearea unui mediu pentru transformarea digitală a IMM-urilor care operează în sectoarele tradiționale ale economiei ar trebui să prevadă o paletă de consultări tehnologice și de afaceri specializate, care pot fi furnizate de centrele de competență, prin colaborarea sectoarelor public și privat în inițiative la nivel național (de exemplu standarde privind dezvoltarea competențelor și standarde comune), precum și un cadru financiar comprehensiv pentru a sprijini IMM-urile în acest efort complex. 

Transformarea digitală este înțeleasă de Comisia Europeană ca o fuziune a tehnologiilor avansate care integrează sisteme fizice și digitale și atunci când este combinată cu modele și procese inovatoare de afaceri, duce la crearea de produse, servicii inteligente și îmbunătățirea semnificativă a productivității. Imprimarea 3D face procesul de producție mai rapid și mai ieftin, analiza datelor sporește eficiența produselor, bazele de date digitale pentru verificări în timp real facilitează gestionarea și tehnologia digitală ușurează achiziția de materiale și piese [DigitaliseSME, 2020].

Program și strategie pentru digitalizarea întreprinderilor din industriile tradiționale

CE stimulează digitalizarea industriei europene, acordând o atenție specială sectoarelor tradiționale, întreprinderilor mici și mijlocii și disparităților regionale. Prima inițiativă aferentă industriei europene „Digitalizarea industriei europene” (DEI) a fost lansată în cadrul pachetului privind Piața Unică Digitală în aprilie 2016. Obiectivul inițiativei este de a se asigura că întreprinderile de toate dimensiunile, locație și sectoare din Europa pot obține beneficii depline din inovația digitală. Inițiativa Digitalizarea industriei europene prevede până la 50 de miliarde de euro investiții publice și private în sprijinul digitalizării industriei. Inițiativa este deschisă și țărilor „acoperite de Politica Europeană de Vecinătate, în conformitate cu principiile generale și termenii și condițiile generale pentru participarea

acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și în deciziile Consiliului de asociere sau în acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice stabilite în acordurile dintre Uniune și țările respective ”(COM / 2018/435 final).

Pe lângă această inițiativă generală, statele membre ale UE adoptă documente conceptuale și de implementare la nivel național și regional pentru a sprijini digitalizarea industriilor tradiționale. De exemplu, Agenda Digitală pentru Germania a Guvernului Federal este complementată de Strategia Digitală 2025 a Ministerului Federal al Economiei și Energiei.

Finanțarea transformării digitale a IMM-urilor

Un studiu BEI din 2019 ilustrează faptul că multe IMM-uri din toată Europa se confruntă cu dificultăți de acces la finanțare, deoarece băncile pot duce lipsă de expertiză pentru a evalua proiectele digitale, ceea ce dezavantajează proiectele digitale în comparație cu alte tipuri de proiecte. Recomandările BEI includ elaborarea unui set de instrumente financiare dedicate pentru proiecte digitale, însoțite de măsuri soft dedicate.

La nivelul UE, COSME (2014-2020), programul UE de creștere a competitivității IMM-urilor, oferă Mecanismul de Garantare a Împrumuturilor al COSME (LGF) care sprijină finanțarea proiectelor de transformare digitală a IMM-urilor din toate sectoarele economiei. O gamă de suport este, de asemenea, disponibilă la nivel de stat. De exemplu, în Spania, transformarea digitală a întreprinderilor spaniole este facilitată, printre altele, prin intermediul următoarelor trei instrumente:

 • Liniile de finanțare a medierii, în care Institutul – Spanish Instituto de Crédito Oficial (ICO), acordă finanțare prin medierea entităților de credit;
 • Capitalul de risc de la o societate de administrare a capitalului de risc a participat la 100% de ICO, care oferă companiilor instrumente de capital și cvasi-capital pentru a-și finanța creșterea;
 • Finanțare directă bazată pe împrumuturi pentru proiecte de investiții mari privind transformarea digitală.

Organul central de elaborare a politicilor pentru transformarea digitală

Cele mai bune cazuri din țările UE arată că o rețea bine echilibrată și echipată de organe de politici care să conducă și să încurajeze transformarea digitală în țară ar trebui să aibă un organ central de elaborare a politicilor privind transformarea digitală. Organul central de elaborare a politicilor stabilește mecanisme complementare echilibrate pentru elaborarea și implementarea setului de instrumente de politici pentru transformarea digitală.

Organul central colaborează cu celelalte agenții strategice care pot contribui la elaborarea și implementarea politicilor. Celelalte organe și agenții de elaborare a politicilor ar trebui să înțeleagă clar domeniul său de contribuție și să poată aloca resurse umane și financiare în acest scop.

Pentru a menține cadrul legal în concordanță cu dezvoltarea tehnologică, experții din comunitatea de afaceri și industrială trebuie să fie implicați în dezvoltarea cadrului de reglementare pentru tehnologii digitale inovatoare.

Centre de competență, educație pentru transformare digitală și transfer de cunoștințe

Un alt pilon important al politicii europene care vizează digitalizarea industriei europene este o rețea de Centre de Inovare Digitală (DIH). Centrele de inovare digitală sunt definite ca ghișee unice care ajută

companiile să devină mai competitive prin utilizarea tehnologiilor digitale. DIH-urile sunt cooperări regionale între mai mulți parteneri, care includ organizații de cercetare și tehnologie (RTO), universități, asociații industriale, camere de comerț, incubatoare, acceleratoare, agenții de dezvoltare regională și chiar guverne. Astfel, DIH-urile se bazează pe infrastructura tehnologică și oferă acces la cele mai noi cunoștințe, expertiză și tehnologie pentru a-și susține clienții cu pilotarea, testarea și experimentarea inovațiilor digitale. DIH-urile pot oferi, de asemenea, sprijin pentru afaceri și finanțare pentru a implementa aceste inovații.

Parlamentul European a stabilit un pachet financiar pentru Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 și a introdus o definiție specială pentru centrele europene de inovare digitală în scopul distribuirii transparente a fondurilor.

Centrul European de Inovare Digitală este o entitate juridică selectată pentru a furniza sau asigura accesul la expertize tehnologice și facilități de experimentare, pentru a permite transformarea digitală a industriei, precum și pentru a facilita accesul la finanțe. Centrele Europene de Inovare Digitală sunt deschise pentru întreprinderile de toate formele și dimensiunile, în special pentru IMM-uri, întreprinderile cu capitalizare medie, scale-up-uri și administrații publice din întreaga UE. Mai specific, Centrele Europene de Inovare Digitală:

 • servesc drept puncte de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calcule de înaltă performanță (HPC), inteligență artificială, securitate cibernetică, precum și alte tehnologii inovatoare existente;
 • oferă sprijin în domeniul abilităților digitale avansate (de exemplu, prin coordonarea instruirilor pentru lucrători și stagii pentru studenți);
 • asigură o acoperire geografică largă în toată Europa și ar trebui să contribuie, de asemenea, la participarea regiunilor ultraperiferice la Piața Unică Digitală.

Catalogul DIH este o bază de date cuprinzătoare a centrelor de inovare digitală din întreaga UE, care permite căutarea după țări, etape evolutive, competențe tehnice, servicii furnizate, nivel de pregătire tehnologică și sectoare de piață (industrii ale economiei).

UE recunoaște necesitatea acumulării de cunoștințe și expertize necesare pentru a sprijini direcția către industria digitală. Organizația europeană de inovare digitală și educație antreprenorială care conduce transformarea digitală a Europei este Institutul European de Inovare și Tehnologie, inclusiv EIT Digital.  EIT Digital livrează inovații digitale revoluționare pe piață și promovează talente antreprenoriale pentru creșterea economică. Face acest lucru prin mobilizarea unui ecosistem pan-european de aproape 200 de corporații europene de top, IMM-uri, start-up-uri, universități și institute de cercetare. EIT Digital va contribui la rețeaua de DIH-uri prin proiectul său MIDIH.

Expertiza și transferul de cunoștințe sunt susținute în continuare de cartografierea companiilor care și-au digitalizat cu succes procesele și serviciile (ca Harta Industria 4.0 în Germania).

Platforme industriale digitale care facilitează transformarea digitală

Platformele industriale digitale creează punți între tehnologie și aplicațiile industriale. Astfel de platforme creează sinergii și nu doar economisesc costurile de tranzacție pentru întreprinderile implicate, dar, în plus, permit noi servicii (digitale) și modele de afaceri. În plus, acestea sunt de obicei specializate pe sectoare individuale în mare măsură.

CE recunoaște că este nevoie de pilotare și experimentare la scară largă pentru a dezvolta și maturiza treptat aceste platforme și a planificat să pună la dispoziție un miliard de euro ca investiții UE în 2018-2020 pentru eforturile de construire a platformelor, pilotare la scară largă, linii pilot și activități conexe (proiecte federate la scară largă).

 Exemple: Parteneriat Public-Privat Big Data; Securitate CiberneticăFotonică; Calcul de Înaltă Performanță; Robotică; Internet Viitor (5G); ECSEL (componente electronice și software încorporat); Fabricile ViitoruluiPlatforme industriale digitale germane – BDI

Pașii următori

Raportul complet privind cele mai bune practici ale UE în zona respectivă a fost utilizat pentru a dezvolta cadrul de analiză a decalajelor dintre UE și Belarus și, în baza analizei decalajului, a fost elaborat un set de recomandări de politici pentru instrumentele de politici naționale. Recomandările au constituit apoi baza planului de acțiune național de implementare a politicii în domeniul Digitalizării industriei (transformarea digitală a IMM-urilor din sectoarele tradiționale) pentru Belarus. Planul de acțiune poate fi utilizat ca bază pentru activități ulterioare și posibile proiecte independente comune care implică părți interesate naționale. Activitățile suplimentare ale Programului EU4Digital (instruire, vizite de studiu, evenimente de networking, activități de promovare etc.) vor sprijini părțile interesate în activitățile lor ulterioare de depășire a decalajelor.

Adoptarea celor mai bune practici ale UE în acest mod va contribui la stimularea dezvoltării unui ecosistem matur de inovare în domeniul TIC și a unui ecosistem pentru start-up-uri cu organizații de sprijin care funcționează bine în țările Parteneriatului estic.

În cele din urmă, un cadru legislativ comun va permite Belarusului să beneficieze de Piața Unică Digitală a UE și să schimbe și să dezvolte noi idei inovatoare cu omologi din statele membre ale UE.