Accesul PaE la finanțare pentru inovarea digitală: care sunt pașii esențiali pentru a reduce decalajul cu UE?

  • Data: 17/03/20
  • Distribuie:

Spații de testare în materie de reglementare și investitori providențiali, finanțare participativă (crowdfunding) și capital de risc – termenii pot fi colorați, dar sprijinul pe care îl descriu este vital pentru ecosistemul de finanțare necesar pentru a da startul și a sprijini inovarea TIC în rândul întreprinderilor mici din țările Parteneriatului Estic.

În ultimele luni, echipa de inovare în domeniul TIC a EU4Digital și-a concentrat eforturile asupra promovări unui cadru legislativ comun în regiunea PaE, care ar favoriza inovarea în domeniul TIC, în baza normelor UE și a celor mai bune practici. Scopul este de a identifica decalajele majore dintre UE și regiunea PaE și de a dezvălui direcțiile în care partenerii pot lua măsurile necesare pentru a reduce diferența.
În vederea atingerii acestui obiectiv, programul EU4Digital va elabora recomandări naționale de politici și planuri de acțiune pentru implementarea acestora pentru fiecare țară parteneră din cadrul PaE, în conformitate cu următoarele domenii de politici  selectate de fiecare țară:

  • Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovațiile digitale (Armenia)
  • Noi forme organizatorice pentru sprijinirea inovării TIC (Azerbaidjan)
  • Accesul IMM-urilor de inovare digitală la finanțare (Georgia, Ucraina)
  • Ecosisteme de inovare TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri (Moldova)
  • Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor din sectoarele tradiționale) (Belarus)

Ca bază pentru analiza decalajelor dintre UE și PaE în domeniile de politică selectate, Programul EU4Digital a identificat cele mai bune practici ale UE de reglementare în domeniile de politici respective.
Acest articol oferă o imagine de ansamblu a celor mai bune practici ale UE în domeniul de politică aferent accesului IMM-urilor de inovare digitală la finanțare, care a fost selectat de  Georgia  și  Ucraina..
Cele mai bune practici ale UE pentru accesul IMM-urilor DE INOVARE DIGITALĂ la finanțare

În cadrul Uniunii Europene,  cadrul juridic  pentru accesul la finanțare pentru start-up-uri și scale-up-uri cuprinde două blocuri principale:  Strategia privind piața unică digitală  și  uniunea piețelor de capital. De asemenea, acțiunile non-legislative care permit aplicarea efectivă a legislației privind concurența și piața unică sunt considerate instrumente de politică eficiente și sunt utilizate mai des decât prescripțiile de reglementare.

IMM-urile pot accesa finanțarea în toate fazele ciclului lor de viață (creare, extindere, transfer de afaceri). Printre aspectele relevante ale ecosistemului și ale politicii financiare se numără: spațiile de testare în materie de reglementare pentru finanțare alternativă, finanțarea participativă (crowdfunding), investitorii providențiali, capitalul de risc, sprijinirea rapidă a inovațiilor cu risc ridicat și finanțarea transformării digitale a Întreprinderilor tradiționale.

Utilizarea acestor bune practici pentru a dezvolta ecosistemele financiare ale țărilor partenere din est și profitând de instrumentele de sprijin existente ale UE, instrumentele și programele de finanțare vor debloca potențialul de inovare în rândul IMM-urilor din regiune, ajutând întreprinderile să își adapteze produsele și serviciile la nevoile pieței.

Spațiile de testare în materie de reglementare pentru finanțarea alternativă sunt un mediu controlat în care inovarea în domeniul tehnologiei financiare poate avea loc, oferind în același timp garanții pentru gestionarea riscurilor. Acestea  permit băncilor și actorilor FinTech să experimenteze cu produse sau servicii financiare inovatoare prin eliminarea barierelor de reglementare inutile și prin reducerea timpului necesar pentru a aduce idei noi pe piață.  În UE, există o serie de cazuri în care au fost stabilite spații de testare fintech în materie de reglementare.

În aprilie 2019, Comisia Europeană și Autoritățile Europene de Supraveghere (AES) au lansat împreună Forumul European pentru Facilitatori de Inovație (FEFI)  pentru a promova o 

coordonare și cooperare mai bună între facilitatorii inovării (spații de testare în materie de reglementare și centre de inovare) pentru a sprijini consolidarea FinTech. Finanțarea participativă și peer-to-peer („crowdfunding”)  este recunoscută ca o sursă importantă de finanțare nebancară în sprijinul întreprinderilor și start-up-urilor inovatoare.  În 2018, CE a creat o etichetă europeană pentru platformele de finanțare participativă bazate pe investiții și împrumuturi, care facilitează creșterea serviciilor de finanțare participativă și care permite activitatea transfrontalieră.    

Investitorii providențiali  investesc din ce în ce mai mult alături de fondurile de capital de risc. Acestea sunt persoane fizice cu disponibilități financiare ridicate, care oferă, de obicei, sume mai mici de finanțare la o etapă mai timpurie decât multe fonduri cu capital de risc sunt capabile să investească. Rețele de investitori providențiali sunt stabilite, și diverse instrumente de sprijin sunt dezvoltate – variind de la  formare  la  stimulente fiscale  și  co-investire.

Cele mai proeminente rețele de investitori providențiali și comunități includ: World Business Angels Association; World Business Angel Investment Forum (WBAF); Business Angels Europe; European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN); InnovFin Business Angels.

Fonduri ale investitorilor providențiali: European Angels Fund (EAF).

Investițiile cu capital de risc sunt reglementate și stimulate printr-un set de acte juridice privind fondurile de investiții și investițiile colective. Principalul cadru european este  Directiva privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)..   Regulamentul privind fondurile europene cu capital de risc (EuVECA) acoperă o subcategorie de scheme de investiții alternative care se concentrează pe start-up-uri și alte companii aflate la o etapă incipientă. Fondurile de investiții alternative sunt reglementate de Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA), precum și de o serie de alte acte, inclusiv  directiva  și  regulamentul de facilitare a distribuției transfrontaliere a fondurilor.

Un set amplu de instrumente de politici pentru promovarea investițiilor locale și străine cu capital de risc și creșterea capacității de investiții include un regim de impozitare  specială  la nivel național. 

Societăților cu capital de risc li se oferă, de asemenea, oportunități de a co-investi cu fonduri europene dovedite pentru a amplifica investițiile de risc.

Fondul european de investiții (FEI), parte a Grupului BEI, a finanțat astfel peste 1 milion de IMM-uri care utilizează fie resurse proprii, fie cele furnizate de Banca Europeană de Investiții (BEI), Comisia Europeană, statele membre ale UE sau alte părți terțe.  În  Ucraina, 713 IMM-uri cu 46.257 de locuri de muncă au primit până în prezent finanțare din partea FEI, în valoare totală de 213 milioane EUR, în timp ce în  Moldova, 254 de IMM-uri care reprezintă peste 11 000 de locuri de muncă au primit finanțare în valoare de 102 milioane EUR (www.eif4smes.com).  Armenia și Georgia sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijin în cadrul mai multor instrumente ale FEI.

InnovFin Venture Capital vizează investițiile în fonduri cu capital de risc care oferă finanțare întreprinderilor la o etapă incipientă care își desfășoară activitatea în sectoarele acoperite de Horizon 2020 (deschise și pentru țările asociate Horizon 2020, inclusiv Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina).  În aprilie 2018, CE și FEI au lansat programul paneuropean de fonduri cu capital de risc (VentureEU).  Se preconizează că aproximativ 1 500 de start-up-uri și scale-up-uri vor avea acces în întreaga UE.

Sprijinul rapid pentru inovațiile cu risc ridicat –  The Fast Track to Innovation (FTI) este un program de sprijin pentru inovare de jos în sus, care promovează activitățile de inovare în legătură directă cu piața în orice domeniu al tehnologiei sau al aplicațiilor. Aceasta poate ajuta partenerii să co-creeze și să testeze idei revoluționare de inovare și să le dea ultimul impuls înainte de a zgudui piața. Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina  sunt eligibile pentru a aplica la program. Finanțarea transformării digitale a IMM-urilor tradiționale la nivelul UE este asigurată de

Mecanismul UE de garantare a împrumuturilor din cadrul Programuui COSME – COSME Loan Guarantee Facility (LGF), indiferent de nivelul actual al digitalizării întreprinderilor. IMM-urile din  țările asociate COSME, inclusiv Armenia, Moldova și Ucraina, sunt, de asemenea, eligibile.

Oportunități de formare și instrumente de luare a deciziilor sunt promovate în întreaga UE și la nivel internațional pentru a facilita sensibilizarea, schimbul de bune practici și extinderea cunoștințelor speciale necesare pentru investițiile cu risc ridicat.

Early stage investing Launchpad (ESIL)  și  WBAF Business School sunt instituții proeminente pentru investitorii care doresc să acționeze ca investitori providențiali, societăți cu capital de risc, și manageri ai fondurilor de risc. STARTUP ECOSYSTEM EU oferă coaching start-up-urilor și companiilor care doresc să atragă finanțare de risc și le ajută să își pregătească afacerea pentru dialog și relații cu aceste tipuri de investitori. 

Asistența de informare și consiliere este oferită IMM-urilor care doresc să finanțeze inovațiile digitale prin intermediul portalurilor de tip ghișeu unic din întreaga Uniune Europeană. Printre acestea se numără  portalul Access2finance,  care se extinde asupra Ucrainei și Moldovei, și expertul EIC (care este, de asemenea, la dispoziția inovatorilor din țările asociate programului UE Horizon 2020).  Sistemele informatice precum  EuroQuity  și  ALTFInator  acționează ca platforme de matchmaking care conectează IMM-urile în căutare de finanțare cu investitorii și creditorii.

Pentru țările din Parteneriatul Estic, sunt disponibile următoarele instrumente: Amadeus;  Crunchbase; Kompass; Registrul european al comerțului – BERRegistrul UE în materie de Insolvență, alături de bazele de date naționale.

URMĂTORII PAȘI – recomandări și planuri de acțiune

Raportul complet elaborat de echipa de Inovare TIC a UE4Digital privind cele mai bune practici ale UE în domeniul accesului la finanțare pentru IMM-urile de inovare digitală a fost utilizat pentru a dezvolta cadrul de analiză a decalajelor pentru Georgia și Ucraina; în baza analizei decalajelor, în prezent se elaborează un set de recomandări de politici pentru cele două țări, care vor fi aliniate cu omologii naționali.

Aceste recomandări vor constitui apoi baza pentru elaborarea planurilor individuale de acțiune de implementare a politicilor naționale pentru Georgia și Ucraina. Planurile de acțiune vor identifica părțile interesate concrete din țările partenere, instrumentele, platformele și practicile UE care pot fi accesate și adoptate de părțile interesate din cadrul Parteneriatului Estic și, eventual, de omologii concreți din țările UE. Alte activități (formare, vizite de studiu, evenimente de networking, activități de promovare etc.) vor sprijini apoi părțile interesate în activitățile lor ulterioare de depășire a decalajelor.

Adoptarea celor mai bune practici ale UE în acest mod va contribui la stimularea dezvoltării unui ecosistem pentru inovații TIC mature și start-up-uri cu organizații de sprijin funcționale în țările Parteneriatului estic. Aceasta va permite, de asemenea, cercetătorilor și întreprinderilor inovatoare să acceseze mai ușor instrumentele de finanțare ale UE. În cele din urmă, un cadru legislativ comun va permite țărilor partenere din est să beneficieze de piața unică digitală a UE și să facă schimb și să dezvolte noi idei inovatoare cu omologii din statele membre ale UE.