ერთობლივი კვლევის ცენტრის კვლევა სწავლობს იმას, თუ როგორ შეაქვთ ევროპის მცირე და საშუალო საწარმოებს განაცხადი პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში ერთობლივი კვლევის ცენტრის ინსტრუმენტის დაფინანსების მისაღებად ციფრული პლატფორმის ბიზნეს-მოდელის გამოყენებით. კვლევაში დემონსტრირებულია ფართო ინფორმირებულობა ციფრული პლატფორმის კონცეფციის, როგორც საშუალების შესახებ, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს ზრდისა და განვითარებისთვის, ასევე სარგებლის მისაღებად ციფრული საშუალებებიდან. განვითარების მთავარი გამოწვევები მოიცავს შემდეგს: როგორ უნდა მოხდეს გარე საზოგადოებების მართვა და ორგანიზება ინოვაციური ეკოსისტემების შესაქმნელად; როგორ უნდა მოიძებნოს მომგებიანი ბიზნეს-მოდელი და დაფინანსება განვითარების მიზნით. პერიფერიაზე არსებულ კომპანიებს აქვთ დამატებითი სირთულეები დამატებითი რესურსების მოძიების კუთხით.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა