კომუნიკაციების და ინფორმატიზაციის სახელმწიფო რეგულირების ეროვნული კომისიის სარეგულაციო პოტენციალის გაძლიერება მომსახურების მონიტორინგის სიტემის ბაზრის წვდომის და ხარისხის სფეროებში

უკრაინა
  • ხანგრძლიობა: 2019-2021
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €1.3 მილიონი

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ამ თვინინგის პროექტის (2019-2021 – 1.3 მილიონი ევრო) მიზანია გააძლიეროს ეფექტიანობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ელექტრონული კომუნიკაციის ქსელების და შესაბამისი საშუალებებისთვის ბაზრის წვდომა და მათი ურთიერთკავშირი, და ელექტრონული კომუნიკაციის სერვისების ხარისხის მონიტორინგი უკრაინის ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს – კომუნიკაციების და ინფორმატიზაციის სახელმწიფო რეგულირების ეროვნული კომისიის სარეგულაციო პოტენციალის გაძლიერებით.


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა