ეს ანგარიში აღწერს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დარგში მომუშავე პროფესიონალების და ე-ლიდერობის ე-უნარების განვითარებას ევროპაში; განიხილავს არსებულ ცვლილებებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფაკულტეტებზე სტუდენტების და კურსდამთავრებულების  რაოდენობაში, რომლებიც წარმოადგენენ ამ დარგის შრომითი რესურსების მთავარ წყაროს, და აზუსტებს ე-უნარების და ე-ლიდერობის უნარების მოთხოვნის და მიწოდების ტენდენციებს ღონისძიებების პროგრამის და პროგნოზის განახლების მიზნით 2020 წლამდე.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა