რას ნიშნავს კონკრეტულად “ნდობა და უსაფრთხოება” ციფრულ სფეროში? ეს მხოლოდ კიბერუსაფრთხოებას გულისხმობს?

  • თარიღი: 22/04/20
  • გააზიარეთ:

ნდობა წარმოადგენს ინოვაციის და თანამშრომლობის ძირითად საფუძველს. შესაძლებელია ამ კონცეფციის გადატანა ციფრულ სამყაროში და მისი საშუალებით სხვების მიმართ ნდობის ჩამოყალიბება. ამ კონტექსტში კიბერუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დამხმარე მექანიზმების და ტექნოლოგიების ფლობა ამ ნდობის ჩამოსაყალიბებლად ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ამ მექანიზმების უსაფრთხოდ გამოყენების უნარი.


ციფრული უსაფრთხოების და ელექტრონული იდენტიფიკაციის სერვისები ეხმარება თანამედროვე საზოგადოებებს და საწარმოებს სოციალური და ბიზნეს-ურთიერთობების დაჩქარებაში და ქვეყნებს შორის ნდობის ჩამოყალიბებაში; ამავე დროს, მათი დახმარებით ინდივიდები და კომპანიები ზრდიან ეფექტიანობას შედარებით დაბალი საოპერაციო ხარჯებით და მუშაობენ სრულად ელექტრონულ და უქაღალდო გარემოში.


ელექტრონული ხელმოწერის და ელექტრონული იდენტიფიკაციის სერვისები არის ორი იმ ძირითადი გადაწყვეტებიდან, რომლებიც აჩქარებს ციფრულ ურთიერთობას მონაწილე მხარეებს შორის; აღნიშნულის მაგალითებია ვინაობის დადასტურება საჯარო სერვისებზე წვდომის, ან იურიდიულ კონტრაქტებზე ხელმოწერის დროს.


პროგრამის EU4Digital ფარგლებში ციფრული ნდობა და კიბერუსაფრთხოება მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორებია, რომლებიც ზრდის ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ყველა სხვა ასპექტის ეფექტიანობას უსაფრთხო გზით.


ბარათები

იხილეთ ყველა