რა არის ე-საბაჟო და რა სარგებლობა მოაქვს მას?

 • თარიღი: 24/04/20
 • გააზიარეთ:

ე-საბაჟო ნიშნავს საბაჟო ინფორმაციის (მაგ. ჩამოსვლის წინა ინფორმაციის გაცვლა, რისკის შეფასება, მონაცემთა შესაბამისობა, საბაჟო კონტროლის შედეგები) სისტემურ და ავტომატურ გაცვლას ლოგისტიკურ ბიზნესს და საბაჟო უწყებებს შორის.  

ლოგისტიკური ბიზნეს-კომპანიების მიერ საქონლის საზღვარზე გადატანის და საბაჟო ოფისებთან მათი ურთიერთობის პროცესში ხშირია შეფერხებები/დაყოვნებები ავტომატიზაციის და დროული კომუნიკაციის არარსებობის გამო საბაჟო ოფისებს შორის. ამის შედეგად საბოლოო მყიდველებიც ხშირად დაგვიანებით ღებულობენ საქონელს. აღნიშნულის მიზეზებია:  

 • არ ხდება საბაჟო ინფორმაციის დროულად მიღება, რის გამოც უსაფრთხოების და უშიშროების რისკის მენეჯმენტი საბაჟოსა და ბიზნესისთვის არაეფექტურია;
 • არ არის მონაცემთა ავტომატური შესაბამისობა (მაგ. დეკლარაციის ინფორმაციის შესაბამისობა საწყის ქვეყანაში და დანიშნულების ქვეყანაში);
 • არ ხდება ჩამოსვლის წინა ინფორმაციის გაცვლა (მაგ. როდესაც ტვირთი მოდის საზღვრის გადაკვეთის პუნქტზე, საზღვრის გადაკვეთამდე გადამზიდველი უნდა დაელოდოს რისკის შეფასების დასრულებას).

ე-საბაჟოს საქმიანობა ეხმარება ამ პრობლემების გადაჭრას ბიზნესების და მთავრობებისთვის თანამშრომლობის საჭირო მოდელების მიწოდებით (მაგ. თანამშრომლობის პროცესი, კომუნიკაციის სისტემები), რაც იძლევა ინფორმაციის ეფექტიანად გაზიარების და გაცვლის საშუალებას. ის ახდენს ურთიერთობის ოპტიმიზაციას საბაჟო ოფისებთან, კომპანიის სავაჭრო ხარჯების შემცირების და საქონლის და სერვისების უფრო სწრაფი მიწოდების მიზნით. 

პროგრამამ EU4Digital გააანალიზა არსებული გადაწყვეტები, მათი განხორციელებადობა რეგიონში, და შეარჩია მონაცემთა სისტემატური ელექტრონული გაცვლის (SEED) მეთოდი ე-საბაჟოს საპილოტე პროექტისთვის. მონაცემთა სისტემატური ელექტრონული გაცვლა (SEED) განხორციელდა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების საბაჟო ადმინისტრაციების მიერ, დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ, და ის სთავაზობს:

 • სანდო უსაფრთხოებას
 • მონაცემთა სტანდარტებს
 • ეროვნულ სისტემებთან მარტივ ადაპტაციას 
 • მოქნილობას ფუნქციების და მონაცემთა პაკეტების გაცვლის მოთხოვნების კუთხით.  

დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში მონაცემთა სისტემატური ელექტრონული გაცვლის (SEED) მეთოდმა წარმატებით გადაჭრა შემდეგი პრობლემები:

 • საქონლის ფასის განზრახ შემცირება ანგარიშ-ფაქტურების შეცვლით და საბაჟო ღირებულების შემცირებით საბაჟოზე შესვლისას
 • დატვირთული სატვირთო მანქანების გასვლის ყალბი დადასტურება (დღგ-ს ანაზღაურებასთან დაკავშირებული დარღვევა)
 • სატრანსპორტო დოკუმენტების გამოყენებასთან/ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებული დარღვევები (ATA კარნეტები)
 • სერიოზული საბაჟო სამართალდარღვევების აღმოჩენა, მაგ. თამბაქოს და ნარკოტიკების კონტრაბანდა. 

საპილოტე პროექტის მიზანია უზრუნველყოს ელექტრონული საბაჟო მონაცემების გაცვლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საბაჟო უწყებებს შორის. ეს არის საწყისი პუნქტი, როდესაც განხორციელდება პირველადი (შეზღუდული) ფუნქციების და მონაცემთა პაკეტის პილოტირება.

განხორციელდება ორი eDelivery საპილოტე პროექტი, ერთი აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის ქვეყნებს – ბელარუსს და ლიეტუვას შორის, მეორე კი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორ ქვეყანას შორის, რაც ჯერ დასადასტურებელია.

პილოტირება შეკრებს მოსაზრებებს საბაჟოს მონაცემთა გაცვლის პროცესის გასაუმჯობესებლად საბაჟო ოფისებს შორის, და განბაჟების ოპტიმიზაციის, რისკის შეფასების და თანამშრომლობის მიზნით საზღვრისპირა საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის. ამის შედეგი იქნება რეკომენდაციები სრულმასშტაბიანი გადაწყვეტის განხორციელებისთვის, რაც ასევე იძლევა ამ გადაწყვეტის განხორციელების საშუალებას მთელ რეგიონში. 


ბარათები

იხილეთ ყველა