პოლიტიკის სფეროები

ინიციატივის EU4Digital ფარგლებში, ევროკავშირი მხარს უჭერს ციფრულ ეკონომიკას და საზოგადოებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, და ხელს უწყობს ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციას რეგიონში მოქალაქეების, საჯარო ადმინისტრაციებისა და ბიზნესის ინტეგრირებული ონლაინ სერვისებით უზრუნველსაყოფად.

ძირითადი ფაქტორი ამ ამოცანის განსახორციელებლად არის კორესპონდენტთა ექვსი EU4Digital ქსელი  პარტნიორი ქვეყნებიდან და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კონკრეტული პოლიტიკის სფეროებზე; ამ პოლიტიკის სფეროებს საფუძველი ჩაეყარა 2016 წლის ოქტომბერში ციფრული საზოგადოების საკითხზე ჩატარებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტრთა შეხვედრაზე. EU4Digital ქსელები წარმოადგენს პლატფორმებს საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების გასაზიარებლად  აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის და ევროკავშირთან, თანამშრომლობის მხარდასაჭერად და ერთობლივი პროექტების და სტრატეგიული გეგმების შესამუშავებლად; ისინი ორიენტირებულია კონკრეტულ და მიღწევად შედეგებზე, რომელთა მიზანია მოქალაქეთა ცხოვრების და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება. 

ტელეკომის ქსელი

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ქსელი“ (EaPeReg) არის ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების დამოუკიდებელი პლატფორმა ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელებისა და სერვისებისთვის. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელ ქსელი“ (EaPeReg) აერთიანებს სამ მთავარ სამუშაო ჯგუფს; ეს ჯგუფებია: როუმინგის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი (REWG), ბენჩმარკინგის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი (BEWG) და სპექტრის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი (SEWG).

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მაღალი ტექნოლოგიები, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება.
 • ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების და სამსახურების მარეგულირებელი ორგანოები.

http://eapereg.org 

ნდობის და უსაფრთხოების ქსელი

ნდობის და უსაფრთხოების ქსელი ორიენტირებულია ნდობის მნიშვნელობაზე ციფრულ ეკონომიკაში და კიბერ-უსაფრთხოებაში, როგორც საშუალებაზე ინტერნეტის გახსნილობის და ონლაინ თავისუფლების შესანარჩუნებლად; თავის მხრივ ინტერნეტის გახსნილობა და ონლაინ თავისუფლება წარმოადგენს ოპერაციულად თავსებადი სახელმწიფოთაშორისი ელექტრონული სამთავრობო სამსახურების აუცილებელ შემადგენელ ელემენტებს. აღნიშნული აძლიერებს შემდეგს:

 • ნდობის სამსახურები (ელექტრონული ხელმოწერები, ელექტრონული ბეჭდები, ელექტრონული დროის შტამპები, ელექტრონული რეგისტრირებული მიწოდების სამსახურები და ვებსაიტების ნამდვილობის დადგენა);
 • კიბერ-უსაფრთხოება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის სიცოცხლისუნარიანობის გასაუმჯობესებლად ეკონომიკის ძირითად სექტორებში.

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკის განვითარება და საზოგადოებრივი სამსახურები, მაგ. ტრანსპორტი.
 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტები: კიბერ-უსაფრთხოება, დაზვერვა, საჯარო სამსახურების განვითარება, ელექტრონული მმართველობა.

ე-ვაჭრობის ქსელი

ე-ვაჭრობის ქსელის სამოქმედო სფეროა იმპორტ-ექსპორტის სრული ციკლის ციფრული ასპექტები. ის მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, რომელთა შორისაა  კომერცია, საბაჟო, ლოგისტიკა და სახელმწიფოთაშორისი პროცედურები. უმნიშვნელოვანესი საკითხებია ელექტრონული იდენტიფიკაცია, ციფრული ნდობის სამსახურები, ქსელის და ინფორმაციის უსაფრთხოება და კიბერ-უსაფრთხოება.

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები: ვაჭრობა, შემოსავლები, ეკონომიკური  განვითარება და საბაჟო.
 • ციფრული და საინფორმაციო ტექნოლოგიური უწყებები/დეპარტამენტები, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოები და კიბერ-უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინსტიტუციები.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) ინოვაციის ქსელი

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები ფოკუსირებულია სამეცნიერო კვლევის, სტარტაპების და ინოვაციური ეკოსისტემების მხარდაჭერაზე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში. სავარაუდოდ, ეს სამუშაო გააუმჯობესებს მაღალხარისხიანი სამეცნიერო კვლევების გაცვლას და სახელმწიფოთაშორის ინვესტიციებს, იმავდროულად პარტნიორი ქვეყნების სტარტაპებს გაუმარტივებს წვდომას ევროკავშირის ბაზრებზე, და პირიქით.

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები და უწყებები: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, საჯარო სამსახურები და სოციალური ინოვაცია.
 • ინოვაციის სააგენტოები, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ბიზნეს-საბჭოები და სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ასოციაციები/პარკები.

ე-ჯანმრთელობის ქსელი

ე-ჯანმრთელობის მიზანია საერთო გამოწვევების განსაზღვრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და რეგიონული ჰარმონიზაციის რეკომენდაციების გაცემა ე-ჯანმრთელობის და აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების საკითხებზე.

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები და უწყებები: ჯანმრთელობა, შრომა და სოციალური საკითხები. 
 • სხვა მონაწილეები: რეგიონულ ინსტიტუციები, მაგ. სადაზღვევო კომპანიები, ე-ჯანმრთელობის სააგენტოები, პოლიტიკის სკოლები და ა. შ.

ე-უნარების ქსელი

ე-უნარების ქსელის მიზანია ციფრული უნარების ეროვნული სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც განხორციელდება ციფრული სამუშაო ადგილების ეროვნული კოალიციების ჩამოყალიბებით, ევროკავშირის „ელექტრონული უნარების და სამუშაო ადგილების კოალიციის“ გამოცდილების გათვალისწინებით.

ძირითადი მონაწილეები:

 • შემდეგ დარგებზე პასუხისმგებელი სამინისტროები: განათლება, შრომა და ეკონომიკა.
 • დარგობრივი ორგანიზაციების/ასოციაციების, სახელმწიფო უნივერსიტეტების წარმომადგენლები და ტრენინგის პროვაიდერები.

წარმატების ისტორიები

ერთი კლიკი ევროპულ ბაზრამდე — როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს ელექტრონული კომერციის განვითარებაში

ყველაფერი სამი ახალგაზრდა ქალით დაიწყო. 2016 წლის შემოდგომაზე დაფუძნებული „რკო“, რომელიც ბავშვის სამოსს აწარმოებს, თავიდან მცირე საწარმო იყო…

საქართველო | 19/10/21

იხილეთ ყველა